Избрани Новини

Община Гоце Делчев търси главен еколог

Документите се приемат до 17.00 часа на 17.09.2021 година

Община Гоце Делчев набира кандидати за служител по трудово правоотношение на длъжността „Главен специалист „Екология“ в Общинска администрация – Гоце Делчев.
Изисквания към кандидатите:
1.Образование: Висше образование, образователна степен: Бакалавър или Магистър; Област на висшето образование: „Природни науки, математик и информатика”, професионални направления „Биологически науки”, „Науки за земята”, специалност: „Екология”, „Екологично образование”, „Екология и опазване на екосистемите”, „Екология и управление на околната среда”, „Екология и опазване на околната среда”, „Екологичен мениджмънт”, „Екология и устойчиво развитие”, „Екология на селищните системи”, „География и биология” или еквивалентни и други или
- средно специално, специалност „Екология и опазване на околната среда”.
2. Професионален опит: 2 години.
3. Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността. Да притежава способност да работи ефективно в екип. Умения за работа с граждани.
4. Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове – обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността му (Закон за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната среда, Закон за водите, Закон за опазване на земеделските земи, Закона за защита от шума в околната среда и всички подзаконови нормативни актове, свързани с дейността), умения за практическото им прилагане, способност да работи съобразно нормативните актове
5. Компютърна грамотност;
6. Да отговарят на изискванията на чл. 107а от Кодекса на труда;
Кратко описание на задълженията: Подпомага осъществяването на общинската политика, относно дейностите по управлението на отпадъците, опазването на околната среда, земеделските земи и селскостопанското имущество, разработване на програми, осъществяването на административен контрол по спазване разпоредбите на нормативните актове.
Необходими документи:
1. Писмено заявление за участие в подбора (свободен текст), в което описват всички приложени документи;
2. Диплома за завършено образование и образователно - квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване);
3. Професионална автобиография (CV);
4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване);
5. Документ за допълнителна квалификация (при наличие на такава - копие и оригинал за сверяване).
При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите приложените документи за сверяване с копията.
Извършване на подбора по документи и интервю с отговарящите на изискванията кандидати.
Документите се приемат до 17.00 часа на 17.09.2021 година в сградата на Община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" №2, Информационен център.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)