Избрани Новини

Предлагат работа в Общинска администрация - Гоце Делчев

Общината набира кандидати за служител на длъжността "Главен специалист "Екология“

Община Гоце Делчев набира кандидати за служител по трудово правоотношение на длъжността „Главен специалист „Екология“ в Общинска администрация – Гоце Делчев.
Изисквания към кандидатите:
1.Образование: Висше образование, образователна степен: Бакалавър или Магистър; Област на висшето образование: „Природни науки, математик и информатика”, професионални направления „Биологически науки”, „Науки за земята”, специалност: „Екология”, „Екологично образование”, „Екология и опазване на екосистемите”, „Екология и управление на околната среда”, „Екология и опазване на околната среда”, „Екологичен мениджмънт”, „Екология и устойчиво развитие”, „Екология на селищните системи”, „География и биология” или еквивалентни и други или
- средно специално, специалност „Екология и опазване на околната среда”.
2. Професионален опит: 2 години.
3. Професионална компетентност: Да притежава професионални знания и умения, необходими за успешното изпълнение на длъжността. Да притежава способност да работи ефективно в екип. Умения за работа с граждани.
4. Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове – обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността му (Закон за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната среда, Закон за водите, Закон за опазване на земеделските земи, Закона за защита от шума в околната среда и всички подзаконови нормативни актове, свързани с дейността), умения за практическото им прилагане, способност да работи съобразно нормативните актове
5. Компютърна грамотност;
6. Да отговарят на изискванията на чл. 107а от Кодекса на труда;
Кратко описание на задълженията: Подпомага осъществяването на общинската политика, относно дейностите по управлението на отпадъците, опазването на околната среда, земеделските земи и селскостопанското имущество, разработване на програми, осъществяването на административен контрол по спазване разпоредбите на нормативните актове.
Необходими документи:
1. Писмено заявление за участие в подбора (свободен текст), в което описват всички приложени документи;
2. Диплома за завършено образование и образователно - квалификационна степен (копие и оригинал за сверяване);
3. Професионална автобиография (CV);
4. Документи, удостоверяващи професионалния опит (при наличие на такива - копие и оригинал за сверяване);
5. Документ за допълнителна квалификация (при наличие на такава - копие и оригинал за сверяване).
При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите приложените документи за сверяване с копията.
Извършване на подбора по документи и интервю с отговарящите на изискванията кандидати.
Документите се приемат до 17.00 часа на 17.09.2021 година в сградата на Община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" №2, Информационен център.


Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов