Регионалното депо - Благоевград вече има нови модерни инсталации

Ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево

Днес в местността Текето, землището на с.Бучино, Община Благоевград, се проведе официална церемония за откриване на обект по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, Административен договор № BG16M1OP002-2.002-0017-С05/23.04.2018 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“
Вр.и.д. кмет на Община Благоевград Ясен Попвасилев (домакин на събитието), кметът на Община Симитли Апостол Апостолов, ззм.кметът на Община Бобошево Георги Величков и  Аглика Георгиева – представител на ДЗЗД „Балканика Грийн Саут Уест проджект“ прерязаха символично лентата на изградената допълнителна инфраструктура на регионалното депо, която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.
На официалната церемония присъстваха още Стоян Христов – заместник-областен управител,  Радослав Тасков – председател на Общинския съвет в Благоевград, инж.Венелин Трошанов – заместник-кмет по строителството при Община Благоевград, Пролет Трифонова – заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности при Община Благоевград, Ангел Георгиев – директор на РИОСВ-Благоевград, инж.Венцислав Атанасов – управител на „Благоевград Инвест 2016“, екипът по управление на проекта, общински съветници, общински служители, медии и граждани.
Компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с модул за събиране на органичната фракция са изцяло иновативни по отношение на реализирания подход за имплементиране и съчетаване на вече познати технологии, които в тази комбинация са изцяло нова концепция при изпълнението на този тип проекти.
Новооткритата инфраструктура е разположена в сграда на три нива, като в нея за първи път се прилагат три иновации. Първата иновация е компостиращият модул на кота 12 м, втората е модулът за балиране с пренос на отпадъците между различните нива на инсталациите и третата са контейнерите за стабилизиране на органична фракция, които са специална разработка за този проект.
Компостиращата инсталация е с капацитет 2 516 т/годишно, а инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци е с капацитет 24 117 т/годишно. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по проекта е намаляване количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесени битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.
Реализираните дейности по проекта ще допринесат за обработване и третиране на отпадъците, генерирани на територията на петте общини, по безопасен за околната среда начин и ще спомогнат за постигането на националните цели, заложени в българското законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
В рамките на проекта са закупени и оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.
Обща стойност на проекта: 11 945 990.08 лева, от които
Финансиране от ЕС (ЕФРР): 7 635 433.52 лева
Финансиране от държавния бюджет на Р България – 1 347 429.44 лева
Собствен принос на Бенефициента – 1 000 314.37 лева
Възстановим ДДС – 1 962 812.75 лева


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"