Избрани Новини

Окръжен съд- Благоевград осигури високо равнище на дейност през 2020 г.

Остана сред най-натоварените в страната

През 2020 г. Окръжен съд - Благоевград успя да запази високо равнище на дейност в условията на извънредна епидемична обстановка и да гарантира достъпа до правосъдие, като създаде много добра организация на работа чрез използването на видеоконферентни връзки, дистанционно подаване и приемане на съдебни книжа, гъвкави графици за дежурства на съдиите и съдебните служители.

От пролетта на 2020-та достъпът до и в Съдебната пaлата се извършва при спазване на строги санитарни и противоепидемични мерки. Всички въведени ограничения дадоха на Съда възможност да проведе текущите производства, да постанови съдебните актове в срокове, еквивалентни на сроковете в обичайни условия, и да осигури публикуването и разпространението им.

Гъвкавостта, постоянната и навременна промяна във вътрешния режим на Съда, утвърдиха мястото му за поредна година сред най –натоварените в страната, като за първото полугодие на 2020 г., Благоевградският окръжен съд се подрежда на трето място по натовареност по щат на съдиите, след Специализиран наказателен съд и Софийски градски съд.

Въпреки пандемията броят на постъпилите дела в Окръжен съд- Благоевград за отчетната 2020 г. се е увеличил с 324 производства, като постъпилите дела са общо 2944 спрямо 2620 за 2019 г. Забелязва се ръст в образуваните граждански дела – 1889 за отчетната 2020г., спрямо 1463 за 2019 г. Наказателните дела са намалели със 101, като през 2019 г. са били 1155, а през 2020 г. -1054. Постъпилите фирмени дела, също са по – малко – 1 брой, спрямо 2 броя за 2019 г.

Отчетът за 2020 година ясно показва и сериозен ръст при разглежданите дела – 3604 спрямо 3171 производства за 2019-та. 2394 от тях са разглежданите за годината граждански дела, което е с 526 повече от предходната. Разглежданите наказателните дела са 1207, а фирмените - 3.

Що се отнася до свършените дела, броят им, 2619, е изключителен, тъй като въпреки свързаните с пандемията ограничения, той надвишава осезаемо броя на приключените дела през 2019 г. (2511) .

През 2020 г. в Окръжен съд – Благоевград са постъпили 148 искания за СРС, като от тях са дадени 148 броя разрешения, постановени са 4 броя частични отказа.

През 2020 г. окръжните съдии са произнесли 34 присъди, като всичките са осъдителни.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден