Община Петрич разкрива нова социална услуга "Асистентска подкрепа“

Започна приемът на документи от кандидати за потребители и за асистенти

Община Петрич разкрива нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“. 
Започна и приемът на документи от кандидати за потребители и от лица, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги, са следните целеви групи:
- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
- Заявление-декларация (по образец);
- Документ за самоличност (лична карта, удостоверение за раждане - за справка);
- Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
- Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК , медицински протокол на ЛКК, други медицински документи - актуални Епикризи и др;
- Други документи по преценка на служителя;
- Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
Лицата, които ще ползват асистентска подкрепа през 2021 г., не заплащат такса.
Лицата,  желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги, е необходимо да подадат следните документи:
Заявление-декларация (по образец) ;
Документ за самоличност (за справка);
Автобиография (по образец);
Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите. Документи от кандидатите за потребители и от кандидатите за „Социален асистент“, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават в сградата на Община Петрич, ул.“Цар Борис III” № 24, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен