Организират Форум за бъдещи успешни предприемачи в Гоце Делчев

Обучението и консултирането за включените участници е безплатно

Бизнес инкубатор - Гоце Делчев организира Форум за популяризиране и насърчаване на бъдещи успешни предприемачи от 14,30 ч. в конферентната зала на хотел „Неврокоп“.

На Форума за популяризиране и насърчаване на бъдещи успешни предприемачи ще представят  какво ще включва практическото обучение по предприемачество, което ще бъде на територията на община Гоце Делчев, индивидуалния подход към идеята на всеки участник и консултирането за разработване на бизнес план и бизнес проект, подкрепата и конкретни стъпки за стартиране на бизнес, възможностите за финансиране на бизнес идеята.

Обучението и консултирането за включените участници е безплатно, разходите се покриват в рамките на бюджета от проект BG05M9OP001-1.066-0001-C01, „Подкрепа на предприемачеството на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, финансиран по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура чрез подбор на проекти BG05M90P001-1.066 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово, Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ– Гоце Делчев–Гърмен – Хаджидимово“ чрез ВОМР на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"