ОИК - Благоевград не прекрати пълномощията на кмета Румен Томов

Сигналът бе за нарушение на нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОИК - Благоевград не прекрати предсрочно пълномощията на кмета Румен Томов. След продължило повече от час заседание и дебат, решението обяви председателят на избирателната комисия Мартин Бусаров. Ето какво пише в публикувания документ на ОИК Благоевград:

"В ОИК Благоевград е постъпил сигнал от Атанас Станкев Камбитов, с който сигнал се сезира ОИК с твърдение за нарушение на нормата на чл.41,ал.3 от ЗМСМА. Твърди се,че обявения за избран за кмет на Община Благоевград, а именно Румен Георгиев Томов, не е предприел действия за прекратяване на дейността и не е заличил ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586, в законоустановения срок по чл.41, ал.3 ЗМСМА.
Моли се ОИК Благоевград да провери изложеното в сигнала и да се произнесе съгласно правомощията си, като предсрочно прекрати пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград.
Сигналът е заведен с вх.№ 506 / 10.12.2019 г. във входящия регистър на ОИК.
На свое заседание, проведено на 11.11.2019 г., ОИК Благоевград се запозна със процесния сигнал. С протоколни решения бяха одобрени писма съответно до Агенцията по вписванията, Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, както и до общинския съвет на община Благоевград. Бе изискана информация относно това дали в срока по чл.41, ал.3 ЗМСМА, (04.11.2019 г. -04.12.2019 г.) Румен Томов е предприел действията по прекратяване на дейността на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586,като е заличил ЕТ, както и дали е уведомил писмено за тези свои действия Общинския съвет на община Благоевград.
С входящ номер № 508 / 12.12.2019 г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Общински съвет - Благоевград, видно от което е, че в срока по чл.41, ал.3 ЗМСМА Румен Томов не е подавал писмено уведомление по реда на чл.41, ал3 ЗМСМА, в установения срок. Не е налице документ, от който да бъде предоставено заверено копие, след направена справка в деловодната програма на общинския съвет, не е открита информация за изпратено писмено уведомление, липсва история в деловодната програма.
С входящ номер № 509 / 13.12.2019 г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмо от Агенцията по вписванията,Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, към което са приложени заверени копия и документи за вписани обстоятелства за периода 01.01.2008 – 04.12.2019 г. по партидата на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586. Видно от приложенията, към 04.12.2019 г. по партидата на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586, няма подадено заявление по образец за заличаване на ЕТ.
На свое заседание на 16.12.2019 г. ОИК Благоевград одобри с протоколно решение писмо до Румен Георгиев Томов, в качеството му на обявен за избран за кмет на Община Благоевград, с което му бе дадена възможност да изрази писмено възражение по така подадения сигнал и отпочналото административно производство по предсрочно прекратяване на пълномощията му.
С входящ номер № 510 / 18.12.2019 г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено уведомление от Румен Георгиев Томов, с което се уведомява ОИК, че ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586 е вече заличен от ТР.
С входящ номер № 512 / 19.12.2019г. във входящия регистър на ОИК Благоевград е заведено писмено възражение  от Румен Георгиев Томов, в качеството му на кмет на община Благоевград, с което мотивирано възразява срещу сигнала, подаден от Атанас Камбитов. Към възражението са приложени и документи, за които Румен Томов твърди да доказват, че съответно ОИК Благоевград и Общинския съвет на община Благоевград са надлежно уведомени, в срока по чл.41,ал.3 ЗМСМА , за предприетите от него действия по прекратяване на дейността на ЕТ „РУМЕН ТОМОВ-АЛМА –ЕМ“, с ЕИК: 030423586. Към писменото възражение е приложена относима според Румен Томов съдебна практика, от която същият извлича своите възражения за неоснователност и недоказаност на сигнала.
След като разгледа всички относими документи, в това число приложените към преписка с вх. № 509 / 13.12.2019 г. във входящия регистър на ОИК Благоевград и с вх.№ 508 / 12.12.2019 г. във входящия регистър на ОИК Благоевград, обсъди подаденото писмено възражение от Румен Томов ведно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК Благоевград проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на община Благоевград  Румен Георгиев Томов, гласуваха общо 4 /четири/ члена  - Мартин Бусаров, Биляна Петачка, Елена Панчева, Стоян Терзийски.
„ПРОТИВ“ гласуваха 9 /девет/ члена – Йордан Симонски, Вилислав Балев, Мустафа Сирачки, Илия Милев, Елеонора  Атанасова, Александра Стоянова, Владимир Вачев, Светослава Терзиянова-Михайлова, Милена Велкова.
В  резултат на проведеното гласуване и  на основание  чл.87,ал.1,т.1 във връзка с т.30 от  Изборния кодекс, чл.463  от Изборния кодекс, вр. с  чл. 42,ал.1,т.5 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Решение 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум Общинската избирателна комисия Благоевград отказа да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд - Благоевград по реда на  чл.459  от Изборния кодекс.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"