Избрани Новини

Сатовча представи резултатите от демонстративния проект "Наше село за нулеви отпадъци

В проекта са включени 200 домакинства от общината

Община Сатовча проведе информационна кампания-дискусия в Симитли за популяризиране на резултатите от демонстративен проект с наименование „Наше село за нулеви отпадъци“, в подкрепа на въвеждане на добра практика "Плащане според количеството отпадъци" (чрез отчитане обема на отпадъците) по модела на провинция Тревизо, регион Венето, Италия, както и елементи от модела на община Фатерщетен, провинция Бавария, Германия.
Проектът е финансиран по приоритетна ос № 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионнияфонд на Европейския съюз.
Срещата се проведе в сградата на Народно читалище „Св.Климент Одхридски“ – Симитли и е част от шестте поредни информационни кампании, които ще се проведат на територията на всички райони на планиране на България, а именно - гр.Сунгурларе, Симитли, гр.Кирково, Берковица, гр.Бяла, област Русе и гр.Долна Митрополия.
В основата на проекта е най-успешната в ЕС добра практика за въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при управление на битовите отпадъци, а именно „Плащане според количеството отпадъци“.
Демонстрационният проект се изпълнява в малък мащаб на територията на община Сатовча и включва оборудване на еднофамилни/ малки многофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци и с кофи за рециклируеми отпадъци. Основната дейност по проекта е провеждане на симулационна игра за 200 домакинства от общината, чрез която да се тества моделът за определяне на такса битови отпадъци въз основа на количеството отпадъци, генерирани от всяко домакинство. Целта на проекта е да се доприсе за постигане на целите заложени в Закон за управление на отпадъците, чрез въвеждане на мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци и намаляване количеството образувани смесени битови отпадъци.
Проектът е насочен към повишаване на общественото самосъзнание за спазване на най-високо ниво на йерархията за управление на битовите отпадъци - предотвратяване образуването на битови отпадъци и формирането на общество с нулеви отпадъци, както и разделно събиране на битови отпадъци и последващо рециклиране, чрез въвеждане на справедлив модел за определяне на такса битови отпадъци.
В информационната среща участие взеха представители на Общински администрации Сатовча и Симитли, екипът на проекта, представители на домакинствата, участвали в проекта, бизнеса и граждани. В рамките на информационният ден бяха представени постигнати положителни резултати по проекта и добри практики от други страни-членки на ЕС.
Лектор в областта на опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъци и екология, сподели примери и решения от професионалният си опит.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)