Избрани Новини

Демонстрационен проект "Наше село за нулеви отпадъци" се изпълнява в община Сатовча

Проектът е на обща стойност 382 774,02

Кметът на Община Сатовча, с подкрепата на кмета на Община Симитли, канят на информационна кампания-дискусия в рамките на проект с наименование „Наше село за нулеви отпадъци“, която ще се проведе днес в залата на Народно читалище "Климент Охридски" от 13:00 ч. в Симитли.

Информационната кампания е по проект „Наше село за нулеви отпадъци“, одобрен за финансиране по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В основата на проекта е най-успешната в ЕС добра практика за въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при управлние на битовите отпадъци, а именно „Плащане според количеството отпадъци“.

Демонстрационният проект се изпълнява в малък мащаб на територията на община Сатовча и предвижда оборудване на еднофамилни/малки многофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци с различен обем и с кофи за рециклируеми отпадъци.

Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на целите, заложени в Закона за управление на отпадъците чрез въвеждане на мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци и намаляване количеството образувани смесени битови отпадъци.

Проектът е на обща стойност 382 774,02 (триста осемдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и две стотинки ) и стартира от 8.09.2020 г., като изпълнението на всички заложени дейности трябва да приключи на 8.08.2022 г.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов