Айдаровското дере тъне в боклуци

Община Благоевград поиска незабавна реакция от общинска фирма "Биострой“

Община Благоевград изиска незабавна реакция от страна на общинска фирма „Биострой“ за почистване на Айдаровското дере край Депото за строителни отпадъци в с.Изгрев. Целта е дерето да бъде освободено и да бъде осигурена неговата проводимост. Според предписаниятa,  дадени от Община Благоевград на „Биострой“, фирмата трябва да предаде отпадъците на лица, притежаващи съответните разрешителни по ЗУО, след което да предостави документи, удостоверяващи предаването им.
Констативният протокол, ведно с направените предписания, е на основание на сключен договор между Община Благоевград и „Биострой“ за стопанисване и експлоатация на Депото за инертни отпадъци, като отстраняването на нередностите ще бъде извършено за сметка на общинската фирма.
Сред задълженията, вписани в договора и посочени в констативния протокол като неизпълнени от „Биострой“ е поддържане и и експлоатация на депото в съответствие с изискванията на контролните органи и нормативните документи.
Паралелно с това Община Благоевград изпрати и писмо до Регионалната инспекция по околната среда и водите, с което изисква Инспекцията да позволи експлоатацията на Депото за строителни отпадъци в с.Изгрев след почистване до изграждане на нова площадка, на която да се депонират инертни материали.
За да не бъде допуснато нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, служители към Община Благоевград са ангажирани с осъществяване на денонощни контролни проверки.
Експлоатацията на Депото за строителни отпадъци в с.Изгрев беше преустановена след предписание на РИОСВ, считано от 19.08.2021 г.