Депото в село Изгрев преустановява работата си

Извършена е контролна проверка от страна на РИОСВ - Благоевград

Във връзка с извършена контролна проверка от страна на Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград на Депото за строителни отпадъци – село Изгрев, Община Благоевград уведомява фирмите и всички заинтересовани лица, че от вчера с предписание от инспекцията експлоатацията на депото е преустановена.

До този момент то се експлоатира с Решение №230 по Протокол № 15 от заседание на Общински съвет – Благоевград, проведено на 24.10.2006 г.

Съгласно „Указания за разработване на планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания“, утвърдени със Заповед № РД-1242/24.11.2004 г. на Министъра на околната среда и водите, за депото има изготвен и утвърден с Решение 01/15.02.2006 г.от РИОСВ – Благоевград, План за привеждане на съществуващото депо за инертни отпадъци, с. Изгрев, в съответствие с изисквания на действащото към момента законодателство.

През 2013 година след настъпила промяна в Нормативната уредба, депото престава да отговаря на установените стандарти. Въпреки този факт, от 2013 г. нататък, ръководствата на Община Благоевград не са предприели необходимите законови стъпки за закриване и следексплоатационни грижи на горецитираното депо, както и за изграждане на ново такова, отговарящо на всички нормативни изисквания.

Към момента такива депа съществуват на територията на цялата страна, като те продължават да бъдат експлоатирани.

Община Благоевград уведомява фирмите и всички заинтересовани лица, че предстои да бъде стартирана процедура за отреждане на подходящ терен и изграждане на ново депо за строителни отпадъци, което да отговаря на законовите изисквания.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"