Общинските съветници в Благоевград ще заседават

Редовното заседание е на 23.04. от 9:30 ч.

Председателят на Общинския съвет в Благоевград Андон Тодоров, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 23.04.2021 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”.
На провелото се заседание на Председателския съвет към съвета бе приет дневен ред от 27 точки.
Във връзка с предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, общинските съветници ще заседават при закрити врати за граждани поради  епидемиологичната обстановка.
Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Предложение № 60-00-396/14.12.2020 г. относно проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
Докл. - Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ
2. Предложение № 60-00-85/11.03.2021 г. относно проект на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и регистрацията на домашни кучета на територията на Община Благоевград.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
3. Предложение № 60-00-122/12.04.2021 г. относно финансиране на процедури „Ин витро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.
Докл. - Цветозар Балабанов – Председател на КЗ
- Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП
4. Предложение № 60-00-132/14.04.2021 г. относно обсъждане на представени доклади за осъществените читалищни дейности и финансови отчети за изразходваните от бюджета средства през 2020 година на народните читалища на територията на община Благоевград.
Докл. - Ивайло Златанов – Председател на КОКВ
5. Предложение № 60-00-115/01.04.2021 г. относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот-публична общинска собственост
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
6. Предложение № 60-00-116/01.04.2021 г. относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот-публична общинска собственост
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
7. Предложение № 60-00-117/01.04.2021 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-133/01.02.2021 г. от г-н Марин Атанасов – Председател на УС на сдружение с нестопанска цел „Шах Клуб Виктори Благоевград” за предоставяне под наем на общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.428.1.47 по КК на град Благоевград, представляващ офис № 65 на 7-ми етаж в сградата на ул.„Тодор Александров” № 23, частна общинска собственост, с площ 40,15 кв. м.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
8. Предложение № 60-00-127/13.04.2021 г. относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: Благоевград, жк.„Еленово“ бл.111, ет.1, ап.3, с идентификатор 04279.627.16.8.3 (нула четири две седем девет точка шест две седем точка едно шест точка осем точка три) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ 62,47 кв.м (шестдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни кв.м), ведно с мазе № 2 (две) с площ 3,52 кв.м (три цяло и петдесет и две стотни кв.м) и 5,2652 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
9. Предложение № 60-00-126/13.04.2021 г. относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: Благоевград, жк.„Струмско център“ бл.17, вх. Б, ет.7, ап.20, с идентификатор 04279.629.129.45.20 (нула четири две седем девет точка шест две девет точка едно две девет точка четири пет точка две нула) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 39,70 кв.м (тридесет и девет цяло и седемдесет стотни кв.м), ведно с мазе № 20 (двадесет) с площ – 3,56 кв.м (три цяло и петдесет и шест стотни кв.м) и 2,9426 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
10. Предложение № 60-00-128/13.04.2021 г. относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: Благоевград, жк.„Еленово“ бл.122, ет.3, ап.9, с идентификатор 04279.627.57.10.9 (нула четири две седем девет точка шест две седем точка пет седем точка едно нула точка девет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ 66,12 кв.м (шестдесет и шест цяло и дванадесет стотни кв.м), ведно с мазе № 9 (девет) с площ 6,64 кв.м (шест цяло шестдесет и четири стотни кв.м) и 5,1254 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
11. Предложение № 60-00-129/13.04.2021 г. относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: Благоевград, жк.„Еленово“ бл.29, вх. Б, ет.7, ап.20, с идентификатор 04279.626.322.7.20 (нула четири две седем девет точка шест две шест точка три две две точка седем точка две нула) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 37,66 кв.м (тридесет и седем цяло и шестдесет и шест стотни кв.м), ведно с мазе № 20 (две нула) с площ – 2,57 кв.м (две цяло и петдесет и седем стотни кв.м) и 1,4558 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
12. Предложение № 60-00-100/17.03.2021 г. относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
13. Предложение № 60-00-97/16.03.2021 г. относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
14. Предложение № 60-00-106/18.03.2021 г. относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VІІІ-79 в кв. 23 по плана на с.Логодаж, общ. Благоевград за изменение на регулационните линии на УПИ VІІІ-79 към УПИ- „за озеленяване“ и изместване на алея по имотните граници на имот с пл. № 79 по плана на с.Логодаж.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
15. Предложение № 60-00-120/07.04.2021 г. относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) –изменение на плана за улична регулация (ПУР) при о.т.48, за образуване на нова задънена улица с о.т.48а-о.т.49б за осигуряване на достъп до УПИ VIII-48 в кв. 9 по плана на с.Мощанец, община Благоевград.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
16. Предложение № 60-00-130/14.04.2021 г. относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ ХII-602.179,602.236 в кв. 1 по плана на IV-ти микрорайон, Стопански двор, Благоевград, за изменение на уличната регулационна линия по имотната граница на имот с идентификатор 04279.602.236 по КК на Благоевград.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
17. Предложение № 60-00-124/13.04.2021 г. относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ II, кв. 1 по плана на IX и X микрорайон, Благоевград и изменение на плана за улична регулация (ПУР) на улица-тупик с о.т.43 – о.т.43а по плана на IX и X микрорайон, Благоевград, улица „Симеон Радев“ между о.т.43 и о.т.44 по плана на ж.к.“Еленово 1“ и улица „Борис Ангелушев“ между о.т.6 и о.т.5 по плана на ж.к“Ален мак“ за образуване на два нови вход-изхода с о.т.4а-о.т4б към улица „Симеон Радев“ и о.т.6а-о.т.6б към улица „Борис Ангелушев“ и нов УПИ VI-621.43 с предназначение „за озеленяване“.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
18. Предложение № 60-00-123/13.04.2021 г. относно даване на съгласие за изменение на разрешително за водовземане от подземни/минерални води от 0.5 литра/секунда на 1.5 литра секунда, Разрешително № 1/21.07.2015 г. издадено от кмета на община Благоевград.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
19. Предложение № 60-00-109/23.03.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 24367.113.32, местност „Бачиището“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Дъбрава, община Благоевград за коригиране на явна фактическа грешка с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“, при спазване на следните устройствени показатели:
Височина на застрояване- до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт.- 1.2;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
20. Предложение № 60-00-108/19.03.2021 г. относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.50.11, местност „При спирката“ по кадастрална карта на с.Покровник, община Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона - „Жм”;
Височина на застрояване- до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт.- 1.2;
Плътност на застрояване- максимум 60%;
Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
21. Предложение № 60-00-111/26.03.2021 г. относно разрешаване по реда на чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.35.3, местност „Чикуто – Ш.18“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “автосервиз, склад, магазин за промишлени стоки, автомивка, офиси и кафе“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- “Смф1”;
Височина на застрояване - до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт - 1.5;
Плътност на застрояване - максимум 50%;
Минимална озеленена площ- 30%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
22. Предложение № 60-00-133/14.04.2021 г. относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.105.8, местност „Армутлука” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство“.
Устройствена зона Жм1;
Височина на застрояване - до 8.00 м;
Кинт.- 0,9;
Плътност на застрояване - максимум 40%;
Плътност на озеленяване - минимум 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
23. Предложение № 60-00-107/18.03.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.16.37, местност „Проевски чифлик- Ш.21“, по кадастрална карта и кадастрални регистри на Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, за промяна предназначението от „ливада” за „сервиз, складови помещения и офиси“, устройствена зона - “Смф1”; Н до 10.00 м; Кинт. - 1.5; П застр. - максимум 50%; П озел. - минимум 30%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
24. Предложение № 60-00-119/07.04.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструкура, кабел НН за външно ел.захранване на имот с идентификатор 27231.21.67 в местността „Бачийщето“, землище с.Еленово, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 27231.21.61(пасище, мера – общинска собственост) и 27231.21.11(полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Еленово, община Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
25. Предложение № 60-00-125/13.04.2021 г. относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно електрозахранване – трасе за нови кабели НН до имот с идентификатор 57159.58.16, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с.Покровник, община Благоевград, с трасе и сервитут ограничаващи ползването на имот с идентификатор 57159.55.508 (полски път, общинска собственост) и имот с идентификатор 57159.55.503 (местен път, общинска собственост) по кадастралната карта на с.Покровник, община Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
26. Предложение № 60-00-118/06.04.2021 г. относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 57159.14.12, местност „Ширините“ по кадастрална карта на с.Покровник, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона- „Жм”;
Височина на застрояване - до 10.00 м;
Максимална стойност на Кинт. - 1.2;
Плътност на застрояване - максимум 60%;
Плътност на озеленяване - минимум 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП


Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"