300 лева ще плащат годишно таксиджиите в Благоевград

Решението е на Общинския съвет

Данъчнозадължените лица, извършващи таксиметров превоз на територията на община Благоевград, ще заплащат само част от определения с решение на Общинския съвет годишен данък през следващата година.
Размерът му ще е 300 лв. Остатъкът ще бъде покрит от държавния бюджет под формата на компенсация към съответната община.
Това става възможно по силата на разпоредбата на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година. Мярката има за цел да облекчи икономическите последствия от COVID-19 върху таксиметровия бранш.
Заявления за издаване на разрешителни за извършване на таксиметров превоз за 2021 година ще се приемат до 31.01.2021 г.
Целият текст:
Чл. 107. (1) Данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров
превоз на пътници за 2021 г., определен в съответната наредба на общинския съвет,
намален с разликата между размера на определения от общинския съвет годишен
данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г. и минималния годишен размер
на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от
300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози
се получава след заплащането на данъка.
(2) Общините получават компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2021 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл. 61ч от същия закон.
(3) Общините обявяват на интернет страниците си годишния размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. съгласно ал. 1.
(4) Средствата по ал. 2 се осигуряват от Министерския съвет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"