Избрани Новини

Съдът потвърди санкция от 20 000 лв. на "Феникс" - Дупница

Санкцията е наложена заради неизпълнено предписание за отстраняване на отпадъци

Районен съд – Дупница потвърди наказателно постановление, издадено от директора на РИОСВ - Перник, с което е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. за нарушение по чл.156, ал.6 ЗУО на „Феникс Дупница“ ООД, представлявано от управителя К.И., като законосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Кюстендил.

Санкцията е наложена заради неизпълнено предписание за отстраняване на отпадъци от местността „Алачица” в землището на село Джерман и е обжалвана пред съда от „Феникс Дупница” ООД.

Дружеството-жалбоподател осъществява търговска дейност по третиране /съхранение/ на отпадъци на територията на „Южна промишлена зона“  в Дупница. Със заповед №ПАМ-4/11.09.2019 г. на директора на РИОСВ - Перник му е било издадено предписание по реда на чл.128,т.1 ЗУО да отстрани за своя сметка всички налични производствени неопасни отпадъци, които съхранява на терени, които не са вписани като площадки за съхранение на отпадъци в разрешителното, което дружеството притежава за осъществяване на горната дейност в срок до 15.10.2019 г. В предписанието са посочени 7 бр. поземлени имота, които не са одобрени като площадки за третиране на отпадъци, между които и поземлен имот в местността“Алачица“, землището на с.Джерман, Община Дупница.

При последваща проверка по изпълнение на предписанието е установено, че по отношение поземления имот в местността“Алачица“ същото не е изпълнено, като в имота продължават да са налични значителни количества отпадъци. Съставен е АУАН, на база на който е издадено атакуваното наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв.

В мотивите си съдия Ели Скоклева посочва:

„Събраните по делото доказателства установиха, че дружеството-жалбоподател не е изпълнило предписание, дадено му по реда на чл.128,т.1 ЗУО да отстрани за своя сметка отпадъците, съхранявани в посочения по-горе поземлен имот, което бездействие осъществява състава на нарушението по чл.156,ал.1 ЗУО и съответно ангажира отговорността му, предвидена в този текст. Доводите на процесуалния представител, че дружеството не е субект на горното нарушение, тъй като отпадъците са се намирали на терен, собственост на Община Дупница, поради което следва да се ангажира отговорността на кмета на общината, са ирелевантни за случая. Отговорността на дружеството-жалбоподател е ангажирана за неизпълнение на предписания, дадени със заповед за принудителна административна мярка по реда на чл.128,т.1 ЗУО , чието изпълнение не е спряно, а впоследствие потвърдена от съда. Обстоятелството чия собственост е поземления имот, има ли задължения по ЗУО последният и какви, не е предмет на настоящия спор”.

С оглед изложеното, съдът потвърди наказателното постановление като законосъобразно.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)