Избрани Новини

Три нови детски градини ще се строят в Благоевград.

Общината спечели финансиране по 4 проекта

Община Благоевград спечели 4 проекта по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. на Министерството на образованието и науката на обща стойност 7 247 000,00 лева безвъзмездна финансова помощ от републиканския бюджет, със срок на изпълнение до края на 2022 г.
Одобрените пректни предложения ще решат важни за общината проблеми в образователната инфраструктура, свързани с осигуряването на здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
Одобрените 3 проектни предложения по Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ са за:
- Изграждане на нова сграда за детска градина на ул.„Даме Груев“, предназначена за 4 групи, на обща стойност 1 982 634.84 лв, от които 1 939 700,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ.
- Изграждане на нова сграда за детска градина в кв.Баларбаши, предназначена за 3 групи, на стойност 1 818 990.00 лв, от които 1 779 600,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ.
- Изграждане на нова сграда за детска градина в ж.к.Еленово-1, предназначена за 4 групи, на стойност 1 982 634.84 лв, от които 1 939 700,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ.
Създаването на нова материална база ще позволи да бъдат преместени част от децата, посещаващи филиали, настанени на първите етажи на многофамилни жилищни сгради, както и разкриването на нови места за прием в системата на предучилищното образование.
Четвъртият одобрен проект е по Модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ е за изграждане на пристройка към съществуващата сграда на VII СУ „Кузман Шапкарев“ на обща стойност 1 627 641.00 лв, от които 1 588 800,00 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Ще бъде изградена допълнителна сграда на 3 етажа към съществуващата сграда на VII СУ „Кузман Шапкарев“, с което ще се осигурят необходимите условия за организиране на едносменен режим на обучение.
Това е част от целенасочената и последователна политика на Общината за създаване на условия за предоставяне на качествено образование, отговарящо на съвременните нужди на децата на Благоевград по пътя на израстването им като личности.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов