Над 50 точки ще разгледа днес Общинският съвет в Благоевград

Повечето са за разрешителни за строежи в бивши ниви и землища

Редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград е днес от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември” на общината при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Молба от Ботьо Димитров, относно изслушване на редовна сесия на общински съвет.

2. Питане от Цветозар Балабанов- общински съветник към Общински съвет Благоевград.
Докл. - Цветозар Балабанов – общински съветник

3. Предложение № 60-00-265/18.08.2020 г., относно приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2019 година.
Докл. - Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

4. Предложение № 60-00-269/20.08.2020 г., относно удължаване срока за погасяване на общинския дълг, поет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
Докл. - Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

5. Предложение № 60-00-270/20.08.2020 г., относно удължаване срока за погасяване на общинския дълг, поет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
Докл. - Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

6. Предложение № 69-00-924/31.08.2020 г., относно присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на Михаил Йорданов Цонев.
Докл. - Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

7. Предложение № 60-00-288/02.08.2020 г., относно присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на покойния педагог и художник доц. Атанас Дафинов.
Докл. - Ивайло Златанов – Председател на КОКВ

8. Предложение № 60-00-255/12.0.2020 г., относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.
Докл. - Цветозар Балабанов – Председател на КЗ
- Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

9. Предложение № 60-00-285/31.08.2020 г., относно прекратяване на Договора за концесия от 05.05.2005 г., сключен между Община Благоевград и концесионера „Аква парк“ ЕАД.
Докл. - Теодор Велчев – Председател на КССК
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
- Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

10. Предложение № 60-00-271/21.08.2020 г., относно покана с вх. № 69-00-878/14.08.2020 г., за свикване на редовно годишно Общо събрание на „Бодрост“ АД, което ще се проведе на 26.09.2020 година от 10:00 часа.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП

11. Предложение № 60-00-283/31.08.2020 г., относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на 2 /два/ броя гаражи – петна № 67 и № 68 в поземлен имот с идентификатор № 04279.629.129 по кадастралната карта на Благоевград, представляващ УПИ XII, кв. 20 по плана на кв. “Струмско”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 46, Протокол № 4 от 15.02.2008г. на Общински съвет Благоевград и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП

12. Предложение № 60-00-282/31.08.2020 г., относно даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот- публична общинска собственост.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП

13. Предложение № 60-00-268/20.08.2020 г., относно даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот- публична общинска собственост.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП

14. Предложение № 60-00-267/20.08.2020 г., относно заявление с наш вх. № 53-00-772/31.07.2020 г. от Биляна Петкова – председател на Сдружение „МС свят“ за удължаване срока на договор за наем, сключен с Община Благоевград.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП

15. Предложение № 60-00-266/20.08.2020 г., относно писмо с вх. № 53-00-787/04.08.2020 г. от Сдружение „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи – Регионална колегия - Благоевград за предоставяне под наем общински нежилищен имот – частна общинска собственост.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП

16. Предложение № 60-00-293/04.09.2020 г., относно предложение с вх. №69-00-921/31.08.2020 г. от Юрий Воев- управител на „Пазари“ ЕООД за определяне на нови наемни цени за ползване на открити площи и терени за поставяне на преместваеми обекти в Централен кооперативен пазар – Благоевград.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
- Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

17. Предложение № 60-00-281/27.08.2020 г., относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: Благоевград, жк. „Еленово“, бл. 113, ет. 4, ап. 10, с идентификатор 04279.627.16.10.10 (нула четири две седем девет точка шест две седем точка едно шест точка едно нула точка едно нула) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 83,83 кв.м (осемдесет и три цяло и осемдесет и три стотни кв.м), ведно с мазе № 10 (едно нула) с площ – 3,62 кв.м (три цяло и и шестдесет и две стотни кв.м) и 7,5685 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж в размер на 37 806,00 лв. /тридесет и седем хиляди осемстотин и шест лева/ без ДДС.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
- Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

18. Предложение № 60-00-280/27.08.2020 г., относно одобряване пазарна цена на жилище с административен адрес: Благоевград, жк. „Еленово“, бл. 44, вх. А, ет. 7, ап. 19, с идентификатор 04279.624.44.5.19 (нула четири две седем девет точка шест две четири точка четири четири точка пет точка едно девет) по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 80,70 кв.м (осемдесет цяло и седемдесет стотни кв.м), ведно с мазе № 19 (едно девет) с площ – 4,12 кв.м (четири цяло и и дванадесет стотни кв.м) и 10,75 кв.м (десет цяло и седемдесет и пет стотни кв.м) от общите части на сградата и правото на строеж в размер на 39 000,00 лв. /тридесет и девет хиляди лева/ без ДДС.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
- Любомира Хамбарджийска – Председател на КСЖП

19. Предложение № 60-00-248/03.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

20. Предложение № 60-00-279/27.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

21. Предложение № 60-00-275/26.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

22. Предложение № 60-00-238/27.07.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

23. Предложение № 60-00-238/27.07.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

24. Предложение № 60-00-250/03.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

25. Предложение № 60-00-247/03.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

26. Предложение № 60-00-276/26.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

27. Предложение № 60-00-249/03.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

28. Предложение № 60-00-277/26.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

29. Предложение № 60-00-278/27.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

30. Предложение № 60-00-246/03.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

31. Предложение № 60-00-239/28.07.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

32. Предложение № 60-00-245/03.08.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

33. Молба с вх. № 94-00-2101/16.12.2019 г. от Валери Спасов Тодоров, ведно с подписка от жители на село Делвино, община Благоевград, за предприемане на действия за обявяване на село Делвино, община Благоевград, за населено място със статут на кметство.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Исмет Узунов – Председател на КРСРЗГС
- Йосиф Кочев – Председател на КБФЕ

34. Предложение № 60-00-251/03.08.2020 година, относно наименуване на улици в Благоевград, община Благоевград.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ

35. Предложение № 60-00-272/21.08.2020 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план - парцеларен план за външно ел.захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 00134.5.14, местност „Асанов брест” по кадастралната карта на землище на с.Изгрев, общ. Благоевград с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти 00134.5.97 (полски-общинска собственост) и 00134.5.19 (второстепенна улица-частна собственост) в землището на с.Изгрев, общ. Благоевград.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

36. Предложение № 60-00-286/01.09.2020 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот с идентификатор 04279.119.16, местност “Под черквата” по кадастрална карта на Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имоти с идентификатори 04279.105.31 (полски път - общинска собственост) и 04279.119.5 (водно течение - общинска собственост) по кадастрална карта на Благоевград.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

37. Предложение № 60-00-289/02.09.2020 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ II-75 в кв. 1 по плана на с. Зелен дол, общ. Благоевград, както следва:
• Изменение на регулационните линии на УПИ II-75 по имотните граници на имот с пл. № 24 и имот с пл. № 279 (общинска собственост) по кадастралния план на с.Зелен дол, общ Благоевград, отреждане на новообразувания УПИ II за имот с пл. № 24 и имот с пл. № 279 (общинска собственост) с предназначение „за жилищно строителство“;
• Отпадане на предвидената ивица за озеленяване между УПИ II и прилежащата му улица, представляваща имот с пл. № 279 (общинска собственост);
• План за застрояване на новообразувания УПИ II-24, 279 – ново ниско свободно жилищно застрояване, при спазване на следните устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм“; Н ≤ 10 м; Кинт – 1.2; П застр. – максимум 60%; П озел. – минимум 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

38. Предложение № 60-00-292/02.09.2020 г., относно даване на съгласие на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I, кв. 101 по плана на V-ти микрорайон – Благоевград, имот с идентификатор 04279.606.43 по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „за училище“ в „за училище и физкултурен салон“ и предвиждане на петно за физкултурен салон към НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона - „Оо” с показатели:
Височина на застрояване - до 15.00 м;
Максимална стойност на Кинт. - 1.2;
Плътност на застрояване - максимум 40 %;
Плътност на озеленяване - минимум 20 %;
Докл.- Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП
39. Предложение № 60-00-263/14.08.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 24367.45.7, местност „Бобови ниви“ по кадастрална карта на с.Дъбрава, общ. Благоевград за коригиране на явна фактическа грешка с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“ при спазване на следните устройствени показатели:
Височина на застрояване - до 10м;
Максимална стойност на Кинт - 1.2;
Плътност на застрояване - максимум 60%;
Плътност на озеленяване - минимум 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

40. Предложение № 60-00-256/13.08.2020г.,относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 20540.38.99, местност „Делвино“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делвино, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „жилищно строителство” – ниско, свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00 м; Кинт.- 0.9;Плътност на застрояване- максимум 40 %;Плътност на озеленяване- минимум 40 %.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

41. Предложение № 60-00-258/13.08.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.118.34, местност „Пенков чифлик- Ш.39“, по кадастрална карта и кадастрални регистри на Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, за промяна предназначението от „нива” за „жилищно строителство” – ниско, свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Кинт.- 0.9;Плътност на застрояване- максимум 40%;Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

42. Предложение № 60-00-274/25.08.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 27231.52.502, местност „Черквата“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „вилно строителство” – ниско, свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона за вилни селища (Ов): Височина на застрояване- до 7.00м; Кинт.- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 50%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

43. Предложение № 60-00-273/25.08.2020 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград за имот с идентификакатор 04279.146.9, местност „Таушанка“, по кадастрална карта и кадастрални регистри на Община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. -Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

44. Предложение № 60-00-257/13.08.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот № 71.976, по плана на новообразуваните имоти на местност „Бегов андък”, землище на с.Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “вилно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Ов”; Височина на застрояване- до 7.00 м; Кинт- 0.8; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 50%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

45. Предложение № 60-00-264/14.08.2020 г., относно :
І. Разрешаване по реда на чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.118.104, местност „Пенков чифлик- Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Кинт- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.
ІІ. Даване съгласие за право на преминаване през имот с идентификатор 04279.118.40 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение), собственост на Община Благоевград по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

46. Предложение № 60-00-260/13.08.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.108.10, местност „Под черквата“ по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Кинт- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Минимална озеленена площ- 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

47. Предложение № 60-00-254/21.08.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за новообразуван имот № 78.803, по плана на новообразуваните имоти на местност „Черниците”, землище на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- “Жм”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт- 1.2; Плътност на застрояване- максимум 60%; Минимална озеленена площ- 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

48. Предложение № 60-00-259/13.08.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.17.40, местност „Чикуто- Ш.16“, по кадастрална карта и кадастрални регистри на Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на Изпълнителния директор на АК, за промяна предназначението от „нива” за „складова база, магазин и офис”- ново ниско, свободно застрояване, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Смф1”; Височина на застрояване- до 10.00м; Кинт.- 1.5; Плътност на застрояване- максимум 50%; Плътност на озеленяване- минимум 30%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

49. Предложение № 60-00-291/02.09.2020 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, в обхват поземлен/и имот/и с идентификатор/и 1) Територията, разположена между републиканския път трети клас (III-106) BLG2074 – Благоевград – Зелен дол – Българчево – (BLG2062) и автомагистрала „Струма“ (А-3) – София – Перник – Дупница – Благоевград – Симитли – Кресна – Сандански – граница Гърция; 2) Територията, разположена по протежение на републиканския път трети клас (III-106) BLG2074 – Благоевград – Зелен дол – Българчево – (BLG2062); 3) Територията, разположена в близост до BLG2068 (III-1006 – Благоевград – Покровник – Мощанец, представляваща част от хидропарк „Струма – юг“ по действащия ОУПО.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

50. Предложение № 60-00-261/14.08.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.117.15, местност „Пенков чифлик- Ш.39“ по кадастрална карта на Благоевград от „нива” за „жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Жм1”; Височина на застрояване- до 8.00м; Максимална стойност на Кинт.- 0.9; Плътност на застрояване- максимум 40%; Плътност на озеленяване- минимум 40%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

51. Предложение № 60-00-287/01.09.2020 г., относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно кабелно електрозахранване НН на обект: „Сграда със смесено предназначение – офиси и жилища, лятна кухня и навес с барбекю“ в УПИ I-341, кв. 8 по плана на с. Селище, общ. Благоевград, засягащ и ограничаващ ползването на имот с идентификатор 66055.90.28 (пасище – общинска собственост) по КК на с. Селище, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНП

52. Предложение № 60-00-262/14.08.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имоти с идентификатори 30702.50.12 и 30702.50.28 по кадастрална карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград за промяна предназначението от „за животновъдна ферма” в „склад за промишлени стоки-пакетиране на храни за животни, фуражи и офис”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона- „Пп”; Височина на застрояване- до 10.00м; Максимална стойност на Кинт.- 2.5; Плътност на застрояване- максимум 60%; Плътност на озеленяване- минимум 20%.
Докл. - Васил Миладинов – Председател на КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – Председател на КИИНПСнимка на Деня

Щрихи от Плевен