Избрани Новини

В Разлог удължават крайният срок за подаване на заявления за саниране

Може да се кандидатства до 17.00 часа на 14.02.2020 г.

Община Разлог удължава крайният срок за подаване на заявления за интерес и финансова помощ за включване на жилищна сграда в проектно предложение на Община Разлог за енергийна ефективност: 14.02.2020 г.
До 17.00 часа на 14.02.2020 г. Община Разлог удължава срокът, в който сдруженията на собствените могат да подадат заявление за интерес и финансова помощ за включване на жилищна сграда в проектно предложение на Община Разлог за прилагане на мерки за енергийна ефективност по Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Право да кандидатстват имат сдруженията на собствениците, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС. За целите на мярката не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, в т.ч. и по чл. 25, ал. 2 от ЗУЕС, включително стопански дейности, като отдаване под наем на общи части. Сдруженията на собствениците:
• подават заявления за кандидатстване в общината;
• сключват договор със съответната община;
• осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната многофамилна жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.
Критерии за допустимост на сградите:
Допустими за енергийно обновяване са:
• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво;
• многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.
Всички изискуеми документи и условия за кандидатстване, може да бъдат намерени на официалната интернет страница на Община Разлог - www.razlog.bg, направление „Енергийна ефективност”, както и на страницата на МРРБ - http://bgregio.eu/shemi/158/oprr.aspx
Може да зададете вашите въпроси писмо, като ги изпратите на e-mail: razlog_ipei@abv.bgТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)