МИГ - Разлог сключи първия договор със земеделец

Безвъзмездната финансова помощ се дава за закупуване на земеделска техника

СНЦ „МИГ-Разлог” и Георги Чолев – земеделски производител от Разлог, подписаха първия дговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, финансирана по подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Тристранният договор е подписан и от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” Васил Грудев.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект „Закупуване на земеделска техника” на бенефициент Георги Чолев – ЗП по процедура BG06RDNP001-19.008 МИГ-Разлог, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, проведена в ИСУН2020 през 2018 година.

Предвидените инвестиционни дейности по проекта са за закупуване на трактор и челен товарач за животновъдното стопанство на земеделския производител. Проектът ще осигури подпомагане на един от чувствителните сектори в земеделието – млечното животновъдство. В резултат от изпълнението му ще бъдат разкрити 3 нови работни места и ще се повиши енергийната ефективност на стопанството.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"