Родители и педагози в Разлог обсъждаха агресията сред учениците

Проведе се съвместно обучение за превенция на агресията

ПГ по транспорт - Разлог работи по НП „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“. ЗД по АСД Десислава Калоянова отговаря за проекта в гимназията. По този повод бе реализирана и една от дейностите по проекта – съвместно обучение на родители и педагогически специалисти за превенция на агресията и тормоза и за комуникацията в училище. Обучението се осъществи от партньорска организация на гимназията - обществените възпитатели към МКБППМН, Разлог Мария Костадинова, Лина Пъргова и Божидара Будина.
С презентации, казуси, примери от практиката, дискусия, индивидуални печатни материали и с много вдъхновение обучителите представиха темата и постигнаха целите на дейността. Насърчаването на активното гражданство за деца и младежи в отлично партньорство между родители и ученици се превърна в една от основните цели за образователните системи в цяла Европа, съгласно определението на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението.
В Професионалната гимназия по транспорт се реализират по успешен, иновативен начин дейности, проекти и работещи програми в сферата на междуличностните отношения, прилагат се успешно практики, които превръщат училището в наистина желана територия за ученика.
"Благодарим на родителите и на нашите партньори за активното участие", споделиха след проведеното съвместно обучение с обществените възпитатели към МКБППМН от ПГ по транспорт в Разлог.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен