Административен съд - Благоевград отмени решение на Общински съвет - Гърмен за референдум

Не е изпълнил дадени вече указания от съда по идентично решение за произвеждане на референдум в Марчево

Административен съд - Благоевград отмени решението на Общински съвет - Гърмен за организация и провеждане на референдум. Делото бе образувано по жалба на областния управител на Област Благоевград срещу решение на Общински съвет Гърмен от 27-ми август, с което е одобрено предложение на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум в село Марчево, община Гърмен, за гласуване по въпроса „Против ли сте Общинска администрация - Гърмен и Общински съвет - Гърмен да одобряват ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ с предназначение за жилищно строителство на поземлените имоти, находящи с в масивите 44, 45, 46 и 47, местност „Падарката“ и е определена датата за произвеждане на местния референдум  – 13.10.2019 г. /неделя/.
По въпроса за референдум в село Марчево, с идентична формулировка, Общински съвет -  Гърмен е приел предходно решение, което е отменено от Административен съд - Благоевград, като са дадени указания и е върната преписката на Общинския съвет за ново произнасяне при съобразяване с дадените от съда с мотивите на решението задължителни указания.
Според съдебния състав, при повторното приемане на решение за произвеждане на местен референдум не са спазени задължителните указания. Решението на Общински съвет - Гърмен не съдържа мотиви за това – кои са причините, налагащи произвеждането на референдума по така поставения въпрос, кои конкретни факти и обстоятелства налагат произвеждането, както и не може да се прецени и необходимостта от произвеждане на референдум по посочения въпрос.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен