В Разлог работят върху закриването на общинското депо за неопасни отпадъци

Важна цел на проекта е да опази компонентите на околната среда – води,въздух и почви

Община Разлог работи ефективно и екологично върху рекултивацията и закриването на общинското депо за неопасни отпадъци в град Разлог,намиращо се в местността „Седръч“. Основните цели на проекта са закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци, както и гарантиране на екологично му изпълнение. Друга важна цел на проекта е да опази компонентите на околната среда – води,въздух и почви. Количеството извозвани отпадъци до момента е 298 540 м3.
Основните дейности в обхвата на проекта включват техническа и биологична рекултивация.
Техническата рекултивация се състои от изграждане на дренаж за предпазване на основата от преовлажняване и хлъзгане, нови отводнителни канали за повърхностни води, изграждане на газови кладенци по табана на тялото на отпадъците, тръбна корекция на дерето, както и изграждане на мониторингова система за подземните води и топографията на депото. Биологичната рекултивация, от своя страна, ще обхване озеленяване на нарушения терен на депото чрез тревна, храстова и дървесна растителност, като се отчитат нейните санитарно-защитни свойства, декоративни качества и устойчивост към опасни вещества, отделяни в атмосферния въздух и почвата от отпадъците.
Във връзка с проекта Община Разлог ще изпълни и оформянето на обслужваща инфраструктура - обходни технологични пътища, както и път за достъп до обекта.
С предвидените рекултивационни мероприятия Община Разлог ще осигури защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Реализацията на предложението не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"