Община Разлог обнови изцяло административна сграда

Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение

В Разлог се проведе заключителна конференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в  Разлог – административни сгради”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0022-C01.

Община Разлог обнови изцяло административната сграда на ул. „Арх. Александър Баров” № 2 в град Разлог. По проекта бяха изпълнени строително-монтажни работи, включващи цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло е подменена водопроводната и канализационната инсталации, също така е монтиран котел за отопление на газ, осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение, ремонтирана е мъллниезащитната инсталация, извършен е цялостен ремонт на санитарните помещения, изпълнени са и други допълнителни строително-монтажни работи.
Общата стойност на проекта е 322 375.30 лв., от които европейското съфинансиране е в размер на 250 024,97 лв., националното съфинансиране е в размер на 44 122,05 лв., собственото съфинансиране е в размер на 28 288,28 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В обновената административна сграда се помещават Общинско предприятие „Обреден дом”, Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Дирекция „Социално подпомагане” – Разлог, Регионална здравна инспекция, Общински синдикат на Съюз на КТ „Подкрепа”, териториална организация на Сдружение „Съюз на слепите”.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"