Отчитат успеха на санирането в Разлог

Ще се проведе заключителна конференция по повод приключване на проект

Днес от 11.00 часа ще се проведе заключителна конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в Разлог – административни сгради”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0022-C01. Бенефициент по проекта е Община Разлог.
Общата стойност на проекта е 322 375.30 лв., от които европейското съфинансиране е в размер на 250 024,97 лв., националното съфинансиране е в размер на 44 122,05 лв., собственото съфинансиране е в размер на 28 228,28 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Обект на инвестиция по проекта е сграда в Разлог, намираща се на ул.„Арх.Александър Баров”№ 2, в която се помещават Общинско предприятие „Обреден дом”, Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Дирекция „Социално подпомагане” – Разлог, Регионална здравна инспекция, Общински синдикат на Съюз на КТ „Подкрепа”, териториална организация на Сдружение „Съюз на слепите”.
С реализирането на проекта се осигурява  съвременна, икономически и енергийно ефективна среда на една от най-важните административни сгради в Разлог. Това се постигна чрез прилагане на пакет от мерки, който да доведе до енергийна ефективност - гарантирано намаляване на енергопотреблението, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, работната среда, в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.
Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"