Ще режат лента пред обновена жилищна сграда в Разлог

Официалната церемония е от 11.00 часа

Днес от 11.00 часа пред обновената многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” № 10 в Разлог ще се проведе официална церемония „Рязане на лента” по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в Разлог – първа група“ (СС "Предел" - ул."Опълченска" 2, СС "Блок Гоце Делчев"- ул."Гоце Делчев" 1, СС "Голак" - ул."Христо Ботев" 10, СС "Старата Аптека" - ул."Христо Ботев" 9)“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0115-C03. Бенефициент по проекта е Община Разлог.
Общата стойност на проекта е 1 081 575.45 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 916 163.35 лева, националното съфинансиране е 161 675.90 лева, собственото съфинансиране е 3736.20 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основната цел на проекта е да се достигне по-висок клас на енергопотребление във всяка една от четирите многофамилни жилищни сгради, да бъдат намалени разходите за енергийно потребление и емисиите на парникови газове в Разлог. С проекта се осигурява по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен