Съвременна среда ще имат две общински училища в Разлог

Това ще стане възможно чрез проекта "Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради"

Чрез прилагане на пакет от мерки, които да доведат до енергийна ефективност, ще се гарантира намаляване на енергопотреблението в СУ „Братя Каназиреви“ и ОУ “Никола Парапунов“ в Разлог. Това ще стане възможно чрез проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог-сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0027-C01 с бенефициент-Община Разлог.

По повод стартирането на проекта бе дадена пресконференция и конференция в Многофункционалната зала на НЧ „15.09.1903-1909г.” -Разлог. Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев запозна присъстващите в залата, заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати.
Чрез прилагането на мерките от проекта ще може да се подобрят експлоатационните характеристики на сградата, работната среда в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес в двете училища.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Изпълнението на проекта ще допринесе още за достигане на по-висок клас на енергопотребление, намаляване на разходите за енергия, по-високо ниво на енергийна ефективност, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие и др.

На пресконференцията присъстваха д-р Мария Копанарова-председател на ОбС-Разлог, зам.-кметът Иван Гюров, секретарят на общината Димитър Крънчев, директорките на двете училища-Мариана Попадийна и Даниела Пелтегова, част от колективите на училищата, представители на фирмите изпълнители, служители от Община Разлог, жители на града.

Община Разлог е една от 28-те конкретни бенефициенти, които имат право да изпълнят мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради по откритата процедура на МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"