Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления сред децата

Извършителите на кражби през 2016 г. са 42 деца

През 2016 г. броят на малолетните и непълнолетните лица в Кюстендилска област, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, е 69 и в сравнение с 2015 г. намалява с 14.8%, информира Дарик.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършителите на кражби са 42 лица, или 60.9% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти - 42.9% (18 лица), на кражби от домовете - 23.8% (10 лица), на взломни кражби - 11.9% (5 лица).
От общия брой на лицата на възраст от 8 до 17 години 11.6% (8 лица) са регистрирани в ДПС за хулиганство, 7.2% (5 лица) - за унищожаване и повреждане на имущество и 2.9% (2 лица) - за престъпления, свързани с наркотици.
Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2016 г. в област Кюстендил, са 66. Малолетните и непълнолетните момичета са 16, или 24.2%, а момчетата са 50 с относителен дял 75.8%. В сравнение с 2015 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява със 74 лица (52.9%).
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за:

„бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 25 лица, или 37.9%;
„прояви на насилие и агресия“ - 12 малолетни и непълнолетни (18.2%);
„употреба на психоактивни вещества“ - 6 лица, или 9.1%;
„тормоз“ (в т.ч. „училищен тормоз“) - 5 малолетни и непълнолетни, или 7.6%.
През 2016 г. в област Кюстендил 3 непълнолетни лица са пострадали от нанесени телесни повреди. В сравнение с 2015 г. броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от престъпления,  намалява със 17, или с 85.0%.
През 2016 г. в област Кюстендил местните комисии са образували 62 възпитателни дела. От тях 40  (64.5%) - по предложение на органите на прокуратурата. Решените през годината дела по чл. 21 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) са 55, като 39 са били решени в срок до един месец.
През 2016 г. местните комисии в областта са наложили 84 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН на 69 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 74 общественоопасни деяния.
Най-често налаганите възпитателните мерки са:
„предупреждение” - в 47 случая (56.0%);
„поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи”- в 14 случая (16.7%);
„поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 12 случая (14.3%).
„задължаване да участва в консултации, обучения и програми” - в 7 случая (8.3%);
„предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ - в 2 случая (2.4%);
Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2016 г. в областта, са следните:
Малолетните лица са 27 (39.1%).
Непълнолетните лица са 42 (60.9%).
Момчетата са 61 (88.4%), а момичетата - 8 (11.6%).
Повече от половината (60.9%) от малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, са с основно образование (42 лица). С начално образование са 24 лица, или 34.8%, а 3 лица (4.3%) са с незавършено начално образование.
От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки, с двамата родители са живяли 42 лица, или 60.9%, само с единия родител  19 лица (27.5%), при роднини - 5.8%, а в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип са живяли 5.8%.
През 2016 г. 68 деца са преминали през съществуващите на територията на област Кюстендил консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 37 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 2 658 лица. През 2016 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност със 79 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили със 156 малолетни и непълнолетни.