Избрани Новини

РИОСВ – Благоевград предприема мерки срещу замърсявания в реките

При проверките ще се упражни контрол и по отношение на чистотата на общинската пътна мрежа

РИОСВ – Благоевград задължи кметовете на 15-те общини в обхвата си до 31 март да извършат оглед на речните корита и прилежащите им територии, и при установяване на нерегламентирани замърсявания да предприемат незабавни действия за почистването им, съобщи БНР. След посочения срок екоинспекцията ще провери на място и ще предприеме административно-наказателни мерки срещу кметовете, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при наличие на замърсявания. При проверките ще се упражни контрол и по отношение на чистотата на общинската пътна мрежа. Кампанията, чиято цел е превенция и недопускане на замърсявания с отпадъци в едни от най-уязвимите зони – речните легла и прилежащите им територии, стартира за трета поредна година и е в съответствие със Заповед № РД-111/10.02.2017 г. на министъра на околната среда и водите. Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 15 от ЗУО, кметовете на общини отговарят за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища, както и за организирането на тяхното почистване. При неизпълнение на тези задължения Законът предвижда налагане на глоба на кметовете в размер от 3000 до 10 000 лв.

В резултат на упражнения контрол от страна на РИОСВ – Благоевград, през 2016 г. са почистени 12 нерегламентирани замърсявания, съставени са 4 бр. акта за установени административни нарушения (срещу кметовете на община Белица, Гоце Делчев, Хаджидимово и Якоруда) и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 12 000 лв. През 2016 г. от местните власти са предприети редица постоянни мерки за ограничаване на замърсяванията в реките и прилежащите им терени. Издадени са заповеди за оправомощаване на кметове и кметски наместници да отговарят за организацията и контрола на нерегламентираните замърсявания в съответните населени места. Сформирани са комисии за извършване на периодични огледи на речните легла и речните корита, които в случай на замърсявания да организират почистването им. В голяма част от общините са предвидени средства за закупуване на допълните съдове за битови отпадъци през 2017 г. Утвърждава се и практика от кметовете на населените места да връчват предупредителни писма до жителите и са поставени предупредителни табели на някои от проблемните участъци.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден