Областният съвет за развитие на област Благоевград заседаваше днес

Общините ще могат да реализират проекти за близо 706 милиона лева през следващата година

Областният управител Бисер Михайлов проведе днес заседание на Областния съвет за развитие на област Благоевград.
На заседанието присъстваха представители на общинските съвети и общинските администрации от цялата област, сред които председателят на ОбС Благоевград Радослав Тасков, председателят на ОбС Разлог д-р Мария Димитрова Копанарова, кметовете на Гоце Делчев Владимир Москов, на Струмяни Емил Илиев, на Гърмен Минка Капитанова, зам.кметът на община Банско Александър Мацурев, зам.кметът на община Сандански Вангел Анталавичев и други.
Областният управител изнесе информация относно взети решенията на последното заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР, проведено в периода 08-09.09.2016 г. в община Разлог.
Участие в заседанието взе проф. Веселина Троева, изпълнителен директор на Национален център за териториално развитие, която представи Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие. Членовете на заседанието бяха запознати и с актуалните промени в Закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита.
Данни за предстоящи процедури по Оперативните програми за 2017 година бяха представени от Янислава Вангелова, експерт „Информационно обслужване и услуги“ в Областен информационен център - Благоевград.
Според представената информация общините ще могат да реализират проекти за близо 706 милиона лв. през следващата 2017 г.
Оперативна програма „Региони в растеж“ планира да обяви 4 процедури за общините: „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за деца“, „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за възрастни“, „Развитие на туристическите атракции“ и „Енергийна ефективност в периферните райони“ с общ бюджет от 213 млн. лв.
По Оперативна програма „Околна среда“ общините ще могат да работят за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР.
Програмата за развитие на човешките ресурси ще предостави през следващата година финансова подкрепа от 25 милиона лв. на общините за развитие на социалното предприемачество, за създаване на дневни центрове за комплексна подкрепа за деца с увреждания и техните семейства, както и за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, с увреждания или в риск.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ предвижда да работи с общинските власти за осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони, като за целта осигурява 80 милиона лв. безвъзмездно европейско финансиране.
Най-голям ресурс планира да предостави през 2017 г. на общините Програмата за развитие на селските райони – над 350 млн. лв. Средствата ще бъдат предоставени по 4 от подмерките на Програмата. Три от тях са в областта на горското стопанство и се отварят за първи път през този програмен период. Поради големия интерес на общините към Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Управляващият орган на Програмата предвижда нейното повторно отваряне през септември следващата година.

Членовете на Областния съвет за развитие гласуваха обект „Изграждането на язовир „Никудин“ да бъде включен като приоритетен в Областната стратегия за развитие на област Благоевград 2014-2020 г.
До решението се стигна след представени пред областния управител мотивирани предложения от страна на кметовете на общините Петрич, Сандански и Струмяни. Конкретните социално-икономически ползи от изграждането на язовир "Никудин" са обезпечаване на необходимите количества питейна вода за населението на трите общини, както и осигуряването на необходимите водни количества за напояване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен