Избрани Новини

Община Благоевград обяви открита процедура по реда ЗОП

Ценовите предложения ще бъдат отворени на 24.10.2016 г. от 14.00 часа, в Зала 210, ет. 2, в сградата на Общината

Община Благоевград обяви открита процедура по реда ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за информация и публичност по проект: „Техническа помощ за реализация на Инвестиционната програма на Община Благоевград“, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ Приоритетна ос 8 „Техническа помощ “ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по обособени позиции:

Обособена позиция №1 Изработване на плакати с информация по проекта и изработване на работни бележници;

Обособена позиция №2 Изработване на брандирани чадъри и изработване на химикалки.”.

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 24.10.2016  г. от 14.00 часа, в Зала 210, ет. 2, в сградата на Община Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1, гр. Благоевград ще бъде отворено ценовото предложение по Обособена позиция №1 „Изработване на плакати с информация по проекта и изработване на работни бележници“.

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на изискванията за достъп до сградата.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден