Заседава Областният съвет за развитие на област Благоевград

Ще се предложи включването на обект "Изграждане на язовир "Никудин“ като приоритетен

Днес от 11.00 ч. в зала № 5 на община Благоевград ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Благоевград при следния предварителен дневен ред:

Информация относно взети решенията на последното заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮЗР, проведено в периода 8-9.09.2016 г. в община Разлог.

Представяне на проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл. 7 б-г от Закона за регионално развитие.

Актуални промени в Закона за водите във връзка с правомощията на областните управители и кметовете на общини за почистване на речните корита .

Възможности за общините по ЕСИФ.

Предложение за включване на обект „Изграждане на язовир „Никудин“ като приоритетен в Областната стратегия за развитие на област Благоевград 2014 – 2020.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен