Отварят офертите за поддържане на републиканските пътища в област Благоевград

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца

Днес в Агенция "Пътна инфраструктура" ще бъдат отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ.

Комисията ще отвори постъпилите оферти за обособена позиция №1 – поддържане на републиканските пътища на територията на област Благоевград.        

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца.

Офертите ще бъдат отворени от 14.00 ч. в зала 605 в АПИ.