Избрани Новини

По-надеждна администрация в Симитли

Служители от община Симитли дискутираха с експерти на кръгла маса начините за оптимизация на административната структура.
Целта на форумите, които се провеждат в община Симитли, бенефициент по проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново“, както и в общините, партньори по проекта, е да се съгласува и дискутира информацията за определените функции и тяхното изпълнение от административните звена в рамките на администрацията на община Симитли.
Съвместно с консултанти, служителите от община Симитли дискутираха по темите за Обезпечаване на функциите на общината с достатъчно и подходящи служители и с надлежно разпределени функции; Качество и надеждност на комуникациите и координацията в администрацията на Община Симитли и комуникацията и координацията й с външни администрации и/или организации при изпълнението на функциите; Информиране на ползвателите на услуги за предоставяните услуги и постигнати резултати; удовлетвореност на потребителите; Оценка и самооценка на предоставяните услуги от общината, а именно - как оценявате качеството и надеждността на предоставяните от общината услуги; как оценявате работата на администрацията в направленията, в които работите; какво мислите за натовареността с правомощия и задължения на дирекцият, в която работите и длъжността, която заемате, както и за Осигуреност с ресурси, компетентност и подготовка на служителите и натовареност. Участниците в кръглата маса в Симитли споделиха свои препоръки и предложения.
Информацията от проведените кръгли маси в четирите общини, проектни партньори, ще бъде използвана за обобщения и анализи на състоянието на администрацията.
Кръглата маса бе проведена в изпълнение на проект „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново“ чрез извършване на функционален анализ при прилагане на Единна методология за провеждане на функцеонален анализ в държавната администрация. Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)