Електронна система за европейски проекти разработват в Симитли

Община Симитли заедно с още 250 общини на територията на България участва в изпълнението на проект Е – ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт, Проектът се реализира от Националното сдружение на общините в Република България с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”.

Два са основните компоненти на проекта: внедряване в общините на електронна система за разработване и изпълнение на европейски проекти и осигуряване на необходимата техника за нейната ефективна работа; създаването на постоянно действащ общински Ресурсно-координационен център, който да подпомага дейността на общините по подготовка и изпълнение на техни европейски проекти.

Във връзка със стартирането на дейностите по Компонент 1 до момента е доставена офис-техника за ефективната работа на системата. Предстои да бъде осигурено и внедряване на софтуер за управление на европейски проекти със съответните показатели и функционални характеристики, както и обучение на до 2-ма общински експерти (на място в общината).

С оглед на повишаване полезността на проекта за включените в него общини, НСОРБ постигна договореност с УО на ОП „Техническа помощ” за финансиране на нова дейност „Обучение в чужбина на общински експерти, ангажирани в подготовката и изпълнението на европейски проекти”. Обученията ще бъдат проведени в 5 модула. Първият модул е „Подготовка и изпълнение на европейски проекти” и включва европейска рамка за програмен период 2014 – 2020; системи за управление на средствата от ЕС (опит на отделни страни); финансови инструменти.

Вторият модул е „Финансово управление на европейски проекти”. Изразява се в остойностяване на разходи (cost estimation); анализ разходи – ползи (cost benefit); финансови инструменти.

Третия модул е „Административен капацитет за изпълнение на европейски проекти”. В него са заложени електронни услуги (опит на отделни страни); антикорупционни практики; европейско финансиране за развитие на административния капацитет. Четвъртият е „Европейски проекти за опазване на околната среда” и съдържа  европейски изисквания и проекти за опазване на околната среда; европейско законодателство по управление на водите и отпадъците. Петият модул е „Процедури по обществени поръчки”, с насока - европейски изисквания и проекти за опазване на околната среда; европейско законодателство по управление на водите и отпадъците.

Предвижда се обученията да са краткосрочни. Те ще се организират, в съответствие със следните параметри: период на провеждане: май – декември 2014; продължителност на обученията  - 3 дни; осигурен симултантен превод на български език; групи по 30-35 участници.

Мястото за провеждане е Европейски обучителен институт, основно базиран в Маастрихт, Европейски институт за публична администрация и неговите клонове в Брюксел и Барселона.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"