Добрите практики в Благоевградско

Проектът се реализира на територията на всичките 28 области в страната, назначени са 56 координатори на трудови договори – по двама във всяка област

От стартиране на проекта през октомври 2011г. до сега бяха идентифицирани и анализирани добри практики и тяхната ефективност при управлението и предоставянето на социални услуги по места –  събрана е информация за всички действащи услуги на територията на цялата страна. За област Благоевград бе изведена като добра практика дейноста на Сдружение  “Шанс” в град Разлог като споделено управление на услуги с еднакви или сходни целеви групи.

 Изготвен е Обобщен анализ за прилагане на интегриран модел за социално включване – идентифициране на конкретни населени места, в които да се създадат необходимите социални услуги по опереция „Живот в общността“. За област Благоевград се изготви  оценъчен доклад за степента на готовност на областно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване на лица от целевата група по операция „Живот в общността” и се идентифицираха конкретните населени места, в които да се създадат необходимите социални услуги и да се приложи модела на практика. Две от общините в област Благоевград  имат готовност да се включат по операцията: община Благоевград ще разкрие Наблюдавано жилище за лица, напускащи - Дом за деца, лишени от родителска грижа, а община Симитли ще разкрие нова социална услуга в общността - Защитено жилище за лица с психични разстройства. Изготвени са 28 областни анализа за деинституционализацията на децата с увреждания и наличната мрежа от съпътстващи услуги. За област Благоевград са анализирани социалните услуги в четири общини – общ.Благоевград, общ.Сандански, общ.Петрич и общ.Благоевград, в които ще се разкриват нови социални услуги в общността: Центрове за настаняване от семеен тип и Защитени жилища, в които ще бъдат настанени, изведени деца и младежи от Домове за деца с умствена изостаналот от цялата страна.

Към настоящия момент се реализира Дейност 6 „ Оценка на нуждите и обучение на представители на целевите групи за мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги, за оценка на риска и осъществяване на супервизия и кризисни интервенции, както и за контрол на качеството на предоставянето на социални услуги”.

До момента са приключили три от дейностите, предвидените в проекта. През месец февруари 2014г. приключи Дейност 5 „Обучение на обучители за управление и предоставяне на социални услуги и супервизия“. Бяха изготвeни и попълнени анкетни карти, с които се извърши оценка на нуждите от обучение на общо 318 служители от структурите на Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето . След изготвени и приложении критерии за подбор на служители от АСП и ДАЗД, които да бъдат включени в обучение по супервизия, управление и предоставяне на социални услуги бяха класирани 84 служители за включване в обучението. Избрана бе организация, която да обучи 84 обучители, чрез процедура за подбор и изготвено техническо задание в съответствие с Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Закона за обществените поръчки. В резултат бяха обучени 84 служители за повишаване компетентностите на ангажираните институции при ефективното управление и предоставяне на социалните услуги.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен