Симитли отчете 185 подобрения за общината през изминалата година

Инвестиции в културата, спорта, инфраструктурана, благоустрояването на населените места в общината са част от проектите, които ще бъдат реализирани със средства от структурните фондове на Европейския съюз.

Общински съвет Симитли отчете на последното си редовно заседание работата за 2013 година. 14 сесии, 7 от които извънредни. В повечето случаи извънредните заседания на местния парламент са продиктувани от съкратените срокове за кандидатстване с проекти по програми на ЕС, за което се изисква санкция на Общински съвет. Списъкът с проекти, реализирани и изпълнявани изцяло с финансови средства от ЕС се допълва с нови 7, изпълнението на които трябва да бъде резлизирано през идната 2014 година, определена като гратисен период за финализиране на проекти, одобрени за финансиране по инструментите на общността от програмния период 2007-2013.Сред нарочните решения, взети от местния парламент с гласуване на правомощия на кмета на общината за кандидатстване за финансиране са:

- Кандидатстване  с проект “ Изработване на лесоустройствен проект за гори и земи от горския фонд на община Симитли и закупуване на специализирана горска техника и оборудване ” в обявената процедура по Мярка 122 "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ" от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013г.

- Кандидатстване с проект “Рехабилитация на площади и обществени зелени площи в с. Крупник, с. Полена и с. Брежани , Община Симитли, Област Благоевград” в обявената процедура Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на земеделските райони.

- Кандидатстване с проект “Изграждане на спортно-развлекателен атракцион “Симитли” в обявената процедура по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на земеделските райони.

- Съгласие Народно Читалище “Свети Климент Охридски-1922” гр.Симитли да кандидатства с проект: “Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на Народно Читалище “Свети Климент Охридски-1922” гр.Симитли ” в обявената процедура по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013г.

- Кандидатстване с проект “Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на Община Симитли ” по Мярка Мярка 226 «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013г.

- Кандидатстване с проект “Строителство на Канализационно съоръжение за пречистване на отпадъчни води /Модулна Пречиствателна станция за отпадъчни води/ в с. Черниче Община Симитли”  по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., с финансовата подкрепа на Европейския фонд за развитие на земеделските райони.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"