В Симитли отчетоха важни решения за управление на общинска собственост през изминалата година

Приетата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013г. на община Симитли е изменяна и допълвана през годината, съобщиха от пресцентъра. Включени са решения за обявяване на имоти за частна общинска собственост, сградите на Народно читалище “Владимир Маяковски-1937” с. Крупник, Народно читалище”Никола Йонков Вапцаров” с. Полето, Народно читалище”Св.Климент Охридски” в град Симитли са обявени за сгради с местно историческо и културно значение. На тях е учредено безвъзмездно право на стоеж и на ползване. Взето е и решение за прехвърляне възмездно на “ЧЕЗ Разпределение България”АД сгради, машини и съоръжения частна общинска собственост. През годината е Общински съвет е дал съгласие община Симитли да придобие безвъзмездно от Национална компания “Железопътна инфраструктура” поземлен имот и двуетажна масивна сграда, касаеща детска градина в с.Черниче.

Местните парламентаристи отчитат и решения, свързани със социални проблеми на жителите на общината, които в по-голямата си част са за отпускане на социални помощи, макар и в намален размер, гласуване на средства за отбелязване на Деня на инвалида.

Общински съвет – Симитли е дал съгласие за изработване на подробни устройствени планове на територията на общината, за одобряване на такива и за изменение, за изработване на планове за застрояване и за изменение на регулация. Всички взети решения са разгледани от постоянните комисии.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен