Избрани Новини

Засилва се превантивният контрол за опазване от пожари в защитените територии

Периодът от 1 до 31 октомври е определен за пожароопасен сезон в тях

Със заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов периодът от 1 април до 31 октомври 2022 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии, изключителна държавна собственост – резервати, поддържани резервати и национални паркове.

Заповедта задължава регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и дирекциите на националните паркове (ДНП) да предприемат необходимите мерки за стриктното прилагане на плановете за противопожарно устройство в защитените територии в своите региони. Посочено е задължение в срок до 15 април да бъдат изготвени схемите за оповестяване на всички нива при възникване на пожари в защитените територии.

Започва изготвяне на графици за специализирано наблюдение в пожароопасните райони и се засилва превантивният контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи и водни площи за опазване от пожари на защитените територии. Също в срок до 15 април РИОСВ и ДНП се задължават да изпратят до кметовете на общини предписания да не се допускат палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви и да се организират доброволни формирования за гасене на пожари в защитени територии.

Паленето на стърнища и други растителни остатъци е абсолютно забранено. При него изгарят всички органични съставки в повърхностния слой на почвата. Унищожават се микро- и макроорганизми, полезни за почвеното плодородие, и с това се нарушава почвообразуващият процес. Създават се условия за изгаряне на лесозащитни пояси, дървета и храсти, а понякога и на цели горски масиви. Пожарите унищожават местообитания на защитени видове и загиват много птици и животни.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)