Расте администрацията в Община Благоевград

Приеха новата структура на Общинската администрация

На редовна сесия на Общински съвет – Благоевград общинските съветници одобриха предложената от кмета Илко Стоянов структура и обща численост на администрацията.
„Целта на промяната в структурата и числеността е служителите да са максимално полезни на гражданите, да вършат достатъчно работа и в същото време да не са претоварени. Аз и моят екип искаме в Общината да се предоставят качествени услуги, да стане по-работеща администрацията, да е ясно кой какво работи”, заяви кметът Илко Стоянов. Той уточни, че през месец януари догодина ще се оптимизира структурата на Общинска администрация. Това ще стане, след като в процеса на работа стане ясно къде има пропуски и се налагат промени.
„Моделът, че кметът и Общинска администрация знаят всичко, няма да го следваме. Решаваме нещата в диалог с ОбС и гражданите, за да върви напред Благоевград”, каза още Илко Стоянов.
Общинските съветници одобриха и предложението на градоначалника да бъде създаден „Инспекторат“ към Дирекция „Екология и чиста среда“, който ще осъществява контрол по спазване от страна на всички юридически и физически лица на нормативните актове на Общинския съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове. Ще осъществява ежедневен контрол върху изпълнението на дейностите по договора, сключен с „Биострой", изпълнител за „Чистота“ и „Изграждане и поддържане на зелената система“. Служителите към новото звено ще извършват контрол и наблюдение относно начина на отглеждане и разхождане на домашните кучета на обществени места, в паркове и градини, детски и спортни площадки, ще поддържа видеонаблюдението, обезпечаващо обществения ред и безопасност. Те ще отговарят и за процеса на сметосъбиране и сметоизвозване, за кампании за почистване, ще проверяват търговски обекти и производствени предприятия за начина на сметосъбиране. Звеното ще следи за нерегламентирани сметища, за незаконно горене на отпадъчни материали, за незаконно изсичане на дървета.
На днешната сесия на ОбС се разгледаха две извънредни точки. Едната е свързана с предстоящо извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК -  Благоевград, на което кметът получи съгласието на съветниците да представлява община Благоевград, както и да гласува по точките в дневния ред. По другата приета точка кметът Стоянов получава правото за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот, публична общинска собственост на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания-Благоевград.
Общинските съветници дадоха съгласие на Община Благоевград за кандидатстване по процедури за набиране на проектни предложения, финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета, прекратяване на Договор № 3021003/16.06.2021 г. за наем на общински недвижим имот и изработване на Подробни устройствени планове за застрояване на имоти.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен