Изгражда се анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци

Ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево

Днес Община Благоевград ще проведе встъпителна пресконференция в рамките на изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“, административен договор № BG16M1OP002-2.004-0001-C02, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
На пресконференцията ще присъстват кметът на Община Благоевград, кметовете на Общините Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, екипът по управление на проекта, представители на фирмата, изпълняваща строително-монтажните работи, общински служители, медии и др.
Проектът има за цел намаляване на количеството на депонираните отпадъци чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци, насърчаване на тяхното рециклиране и/или обезвреждане и организиране на разделно им събиране. Събраните отпадъци от територията на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево ще се третират в анаеробната инсталация по безопасен за околната среда начин. Изграждането на анаеробната инсталация и въвеждането и в експлоатация, ще допринесе за постигане на националните цели, заложени в националното законодателство и националния план за управление на отпадъците. Проектът цели насърчаване на активното участие на обществеността в управлението на отпадъците
Бенефициент: Общини Благоевград – водеща община,, Община Симитли, Община Рила, Община Кочериново и Община Бобошево – партньори по проекта.
Обща стойност на проекта: 36 444 472,00 лв.
Европейско финансиране: 25 627 674,70 лв.
Национално финансиране: 4 522 530,83 лв.
Собствен принос: 270 746,47 лв.
Възстановим ДДС: 6 023 520,00 лв.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково