Избрани Новини

В Симитли ще развиват социалното предприемачество

Създава се Копирен център в Клуба на инвалида "Кураж“

Днес кметът на община Симитли Апостол Апостолов подписа нов проект „Създаване на социално предприятие – Копирен център в Клуб на инвалида „Кураж“ по Процедура № BG05M9OP001-2.114 МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 2.4. Развитие на социалното предприемачество чрез СВОМР, Приоритетна ОС 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Новият договор се подписа между страните по него: УО на ОПРЧР – Министерство на труда и социалната политика, Община Симитли – като бенефициент и МИГ „Струма – Симтили, Кресна и Струмяни“. Той e на обща стойност 47 141.07 лева, от които 60.33% са безвъзмездна финансова помощ по договора, а останалите 39.67% включват съфинансиране от общинския бюджет.

Основна цел на проекта е осигуряване на заетост и създаване на нови устойчиви работни места за лица, представители на целевата група – хора с увреждания и такива в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица (неактивни и безработни лица). За две лицата от целевата група ще бъде осигурена подходяща работна среда чрез закупуване на необходимото оборудване за новите работни места. Тази цел ще бъде постигната чрез реализацията специфичните цели, а именно: 1) Организиране на социално предприятие чрез оборудване на работните места и изграждането на управленски капацитет; 2) Осигуряване на заетост и придобиване на реални трудови умения за две лица от целевите групи; 3) Организиране на различни информационни събития за популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика, ефекта от дейността на новосъздаденото социално предприятие и предлаганите от него услуги. За достигането на планираните цели ще бъдат осъществени следните дейности: 1) Социална и професионална интеграция на представителите на целевите групи в сектора на социалната икономика; 2) Оборудване на новосъздадените работни места във връзка с дейността на разкритото СП; 3) Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Основните резултати, които ще следва да бъдат постигнати с реализирането на този проект са: новосъздадено активно социално предприятие, действащо и след приключване на операцията, лица от уязвимите групи, ангажирани в трудова заетост и включени в създаването и функционирането на социалното предприятие.

Целевата група на проекта са лица от уязвимите групи, лица с увреждания, безработни лица с основно или с по-ниско образование и без професионална квалификация.

Проектът ще се изпълнява на територията на община Симитли и е с период за изпълнение на проектните дейности - 16 месеца.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)