Избрани Новини

Повече дела и натовареност на съдиите бележат 2020 г. за Окръжен съд - Кюстендил

Разгледали са 1363 дела от всички видове

Административният ръководител на Окръжен съд – Кюстендил съдия Пенка Братанова отчете  работата на съда, както и на районните съдилища в Кюстендил и Дупница през 2020 година, пред Общото събрание на съдиите. Гости на отчетното събрание бяха членовете на Съдийската колегия на ВСС съдия Олга Керелска и съдия Атанаска Дишева, председателят на Апелативен съд - София съдия Даниела Дончева, председателят на Административен съд - Кюстендил  съдия Иван Демиревски, окръжният прокурор Камелия Стефанова и председателите на РС -  Кюстендил съдия Мая Миленкова и на РС - Дупница съдия Иван Димитров.

„Поздравявам колегите от Окръжен съд – Кюстендил. Независимо от тежката епидемична обстановка, увеличения брой дела и намалената численост на съдийския състав, те се справят успешно с работата си. Съдебната система се оказа една от малкото, които въпреки тежките условия не спря да работи“, коментира съдия Даниела Дончева, административен ръководител на Апелативен съд - София.

Председателят на Окръжен съд - Кюстендил съдия Пенка Братанова посочи в анализа си за 2020 година:

„Епидемичната обстановка през 2020 г. донесе нови предизвикателства пред съда, който следваше бързо да се пренастрои към работа в извънредни условия. Независимо от трудностите, ОС-Кюстендил не спря работа с изключение на месеците март- май и съдиите компенсираха обективните забавяния в съдопроизводството. Статистиката сочи, че съдът, независимо от кадровите си проблеми, се справя качествено и в разумни срокове с увеличението на работата. Изразявам увереност, че процеса на добро правосъдие в ОС- Кюстендил ще се запази и пред следващите години“.

В Окръжен съд - Кюстендил са постъпили за разглеждане през 2020 година 1363 дела от всички видове, което е с 51 дела повече в сравнение с предходната 2019г. Съдът е следвало да разгледа и останалите несвършени в края на 2019 г. 278 броя дела. От тези общо 1641 дела през годината са приключени 1289 – 79%, като в 3-месечен срок са свършени 914 от тях или 71%. От общо свършените 1289 дела съдът се е произнесъл със съдебен акт по същество по 1089 броя дела – 84%, а в останалите случаи производството е прекратено - по 7 дела с оглед на одобрено споразумение между прокурора и защитника по НПК, 1 бр. НОХД е върнато за доразследване, в останалите случаи – поради други причини. В края на 2020 г. броят на несвършените дела възлиза общо на 352.

Обжалвани и/или протестирани през 2020 г. са 214 актове на Окръжен съд - Кюстендил, като техният брой е намален със 7 броя дела спрямо предходната година.

По отношение на наказателните дела следва да се подчертае увеличения брой дела за престъпления против личността, като сред тях и дела за професионална непредпазливост и квалифицирани състави на блудство.Увеличен е броят дела за убийство, които са изцяло с битов характер.

През годината са съдени 17 лица, като 16 са осъдени /сред тях няма непълнолетни/, а 1 лице е оправдано. Наказание „лишаване от свобода” в размер между 10 и 30 години ОС- Кюстендил е определил по отношение на три лица – за извършване на убийства. Наказание „лишаване от свобода” в размер между 3 и 10 години е наложено на 2 лица ‑ за извършване на престъпления против стопанството и против половата неприкосновеност. На 11 от осъдените е наложено наказание „лишаване от свобода” до 3 години, като по отношение на 9 от тях е приложена разпоредбата на чл.66 ал.1 НК.

През 2020г. в ОС ‑ Кюстендил са постъпили за разглеждане 99 въззивни наказателни дела, от тях по жалби - 87 дела и по протести – 25. Съответно 56 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу присъди на РС – Дупница и 43 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на РС – Кюстендил.

От общо приключени 98 въззивни наказателни дела, съдът е потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 54 дела, което съставлява 55,1%, а е отменил изцяло съдебните актове по 14 дела - 14.2%.

От общо свършените от ОС - Кюстендил през отчетната 2020г. 282 въззивни граждански дела, 151 са образувани по жалби, подадени срещу решения на РС-Дупница, 148 – срещу решения на РС- Кюстендил, 1 срещу районни съдилища от други съдебни райони, 34 срещу действия на ЧСИ. Потвърдени са първоинстанционните решения по 111 от тези общо 282 въззивни дела – 39,3%. ОС- Кюстендил е отменил изцяло съдебния акт на РС, с постановяване на ново решение по 31 въззивни граждански дела или 10.9%.

Към 31.12.2020г. в ОС – Кюстендил има - 12 съдийски щата (от които 3 незаети) и 2 щата за младши съдии ( от които 1 е незает). Поради наличието на 3 незаети към този момент съдийски щатни бройки (две от които са обявени на конкурс), съдът бе изправен пред сериозни кадрови проблеми във връзка с качеството и бързината на съдийската работа. За съжаление решаването им е свързано с приключването на обявените конкурси и е извън възможностите на административното ръководство.

В ОС‑Кюстендил работят високо квалифицирани магистрати и служители с дългогодишен опит. Всички девет съдии от съда са с ранг "съдия във ВКС и ВАС".

Действителната натовареност на съдиите от гражданско отделение през 2020г. е била 11,93 дела месечно, а на съдиите от наказателно отделение - 14,78 дела месечно.

ОС- Кюстендил стриктно прилага на принципа за случайно разпределение на делата. Всички съдии са със 100 % натовареност; председателя на съда по някои видове дела е със 100% натовареност, а по други ‑ със 70 %. Постоянно се извършва преглед на неприключилите дела. Изготвят се ежемесечни справки, чрез които се следи изпълнението на мерките за преодоляване на забавянето на делата и спазване на установените срокове и стандарти.

Независимо от условията на извънредно положение, съдът продължи своята правораздавателна дейност, използвайки новите технологии. Освен делата за мерки за неотклонение, ОС-Кюстендил разглежда чрез видеоконферентна връзка със затвора в гр.Бобов дол делата за условно предсрочно освобождаване, по молби на лишени от свобода или по искане на началника на институцията. По преценка на съответният съдия-докладчик и след предварително съгласуване със страните по делата, по този начин се разглеждаха и други видове дела.

През 2020 година ОС‑Кюстендил в партньорство с районните съдилища организира Ученически конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта“, като част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2020/2021г. Конкурсът бе посветен и на 40-та годишнина от откриването на настоящата сграда на Съдебната палата в град Кюстендил (02.12.1980 г.) и се реализира благодарение подкрепата на ВСС. Участваха 116 ученици от област Кюстендил, с над 120 творби.

Първи в страната, в период на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка, Окръжен съд‑Кюстендил проведе видеоконферентна връзка с ученици от ПМГ „Проф. Ем.Иванов“ – Кюстендил на тема: „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите“.

В отговор на предизвикателствата на времето, наложени и от епидемичната обстановка с COVID‑19, на интернет страниците на Окръжен съд ‑ Кюстендил и районните съдилища в Кюстендил и Дупница, в секция „Бързи връзки“ бе позициониран „Каталог на електронните услуги“, за улеснение на гражданите, с цел публичност и прозрачност, по-бързо и качествено обслужване.

ОС ‑ Кюстендил и РС ‑ Кюстендил подкрепиха дарителската кампания за МБАЛ „Д-р Никола Василиев” в Кюстендил. Съдиите от двете съдилища и съдебните служители дариха средства за лечебното заведение, в подкрепа на лекарите и медицинските специалисти и битката им с коронавирусната инфекция със събрана сума от 4 000 лева.

Деца от ДЦДУ "Вяра, Надежда, Любов" в Кюстендил гостуваха през февруари в Съдебната палата. Съдиите и съдебните служители подкрепиха кампанията "Мартеничка си купи, цвете засади". Благодарение на тяхната помощ бяха събрани голяма част от средствата, необходими за купуването на специален стол за дете от дневния център.

Съдиите и служителите от Окръжен съд‑Кюстендил направиха отново жест за подкрепа към децата от ДЦДУ „Вяра, Надежда, Любов“ – Кюстендил за Рождество Христово и Новата 2021 година. След благотворителна кампания в съда бяха събрани средства и купени десетки пособия за работа в часовете по Арт и Трудотерапия.

От дните преди Коледа и Нова година, Националното знаме на Република България осветява част от фасадата на Съдебната палата в Кюстендил, в тъмната част на денонощието, като символ на независимостта и суверенитета на българската държава.

Интернет страницата на Окръжен съд Кюстендил е достъпна на адрес: - https://kyustendil-os.justice.bg/bg. На нея се публикува актуална информация за съда, важни съобщения, полезна информация за съдебните заседатели, вещи лица, стажанти, прессъобщения, образци на документи, наредби, вътрешни правила, обяви, конкурси. Могат да се правят справки за насрочените за разглеждане дела, публикувани съдебни актове, обявите за публична продан на държавните съдебни изпълнители от Кюстендилски съдебен район, както и обявите на частните съдебни изпълнители, според изискванията на чл.487, ал.2 от ГПК и други и много друга информация улесняваща граждани и адвокати. На страницата се публикуват и всички заповеди, касаещи организацията на работа на съда в условията на епидемична обстановка, контрол на достъпа и др.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)