Започва извънредна сесия на ОбС – Благоевград

Ще се проведе от 9:30 ч.

Извънредна сесия на ОбС - Благоевград ще се проведе днес от 9:30 ч. в зала „22-ри септември”.
Общинските съветници ще заседават при закрити врати за граждани предвид епидемиологична обстановка.
Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.
Дневен ред:
1. Предложение № 60-00-38/02.02.2021 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност.
Докл. – Красимир Роячки – председател на КИИНП
2. Предложение № В-00-119/16.02.2021 г. относно провеждане на конкурси за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия.
Докл. – Андон Тодоров – председател на ОбС- Благоевград
3. Предложение № 60-00-45/09.02.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с проектно предложение с наименование „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н.Й. Вапцаров - 1866“ - Благоевград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Докл. – Йосиф Кочев – председател на КБФЕ


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен