Избрани Новини

Общинският съвет прие бюджета на община Благоевград за 2021 година

Общината поема дълг за ремонт на 11 улици

Общинският съвет Благоевград проведе днес редовно заседание. Заседанието се проведе при дневен ред от 55 точки.
Заместник-кметът по икономика Ясен Попвасилев направи изказване относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност. Заместник-кметът информира общинските съветници, че финансирането е необходимо за решаване на тежки проблеми на града, свързани с инфраструктурата на Благоевград, като посочи параметрите на дълга.
Кметът на община Благоевград инж.Томов обясни предназначението на дълга за осигуряване на финансови средства за проект „Реконструкция на 11 улици в ЦГЧ Благоевград /подмяна на водопровод и канализация и рехабилитация на уличната настилка/“.
В проекта е включено финансиране и за изместване на захранващ водопровод (гл. кл. I-III зона) в участъка от О. Т. 201 до О. Т. 118 - IV микрорайон Благоевград. Стойността на кредита е 4 994 000,00 лв. Кметът инж. Румен Томов посочи, че водопроводите на тези улици са в изключително лошо състояние. Канализационната инфраструктура е също амортизирана, мръсна вода влиза в помещенията на жилищните сгради .
Общинският съвет Благоевград след гласуване разреши поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.
Кметът на община Благоевград инж.Томов запозна съвета с доклад за Проекта на бюджета и инвестиционна програма на община Благоевград за 2021 г. Проектът на бюджет на община Благоевград за 2021 година е в размер на 91,2 млн.лева. Средствата в проекто-бюджета са разпределени, както следва:
за делегирани държавни дейности – 56,6 млн.лева;
за местни дейности и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 34,6 млн.лева.
Проектът на бюджета на община Благоевград за 2021 година е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2021 година, Решенията на МС за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година, наредбите, приети от Общински съвет Благоевград, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Благоевград, тенденцията в развитието на собствените приходи.
Общинските съветници приеха предложението на Комисията по младежта и спорта за промяна на бюджета.
Отпадат заложените 449 012 лева за изграждане на нова клетка за четири лъва в Зоопарка в Благоевград, като парите да бъдат пренасочени за спортните клубове, за културни дейности и поставяне на парапет на реката Бистрица на алеята край Американския университет. С решението си съветниците на практика отхвърлиха напълно възможността Благоевградският Зоопарк да получи лиценз.
Общинският съвет прие бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 г. – 2023 г. на Община Благоевград.
Съветът прие предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата на работна заплата.
Общинският съвет взе решение за освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите на общински търговски обекти с предназначение за заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, както и на собствениците и наемателите на заведенията за хранене и развлечения, ползващи открити площи, за периода от 1.02.2021 г. до отмяна на противоепидемичните мерки на територията в страната, свързани с разпространението на COVID-19, въведени със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.
Съветът даде съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на покривни конструкции на общински нежилищни имоти, публична общинска собственост за поставяне на фотоволтаични централи до 30kW за производство на електрическа енергия.
Следващата сесия е извънредна и се свиква на 5 март 2021 г. /петък/ от 09,30 ч.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)