Избрани Новини

Общинските съветници заседават днес

Ще заседават при закрити врати за граждани заради пандемията

Общинският съвет - Благоевград ще заседава днес от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”. Дневният ред включва 49 точки. 
Във връзка с Предписанието за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, общинските съветници ще заседават при закрити врати за граждани.
Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Предложение № 60-00-59/15.01.2021 г. относно приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 г. - 2023 г. на Община Благоевград.
Докл. - Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
2. Предложение № 60-00-68/18.02.2021 г. относно изменение на общата численост и структура на общинската администрация в Община Благоевград.
Докл. - Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
3. Предложение № 60-00-56/12.02.2021 г., относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата на работна заплата.
Докл. - Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
4. Предложение № 60-00-63/16.02.2021 г. относно ценовото зониране на Благоевград във връзка с данъчните оценки на недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
Докл. - Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
5. Предложение № 60-00-10/15.01.2021 г. относно проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград.
Докл. - Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
6. Предложение № П-00-33/22.01.2021 г. относно проект за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища в община Благоевград.
Докл. - Любомира Хамбарджийска – председател на КСЖП
7. Предложение № 60-00-55/11.02.2021 г. относно покана с вх. № 69-00-142/02.02.2021 г. за свикване и провеждане на извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ- Благоевград“ АД.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Цветозар Балабанов – председател на КЗ
8. Предложение № 60-00-62/16.02.2021 г. относно предстоящо редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
9. Предложение № ВД-00-193/29.01.2021 г. относно годишен отчет за дейността на обществения посредник на територията на община Благоевград.
Докл. - доц. д-р Валентин Василев – обществен посредник на територията на община Благоевград
10. Предложение № 60-00-39/02.02.2021 г. относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии, собственост на Община Благоевград за 2021 година.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКБОЕТ
11. Предложение № 60-00-40/02.02.2021 г. относно определяне начина, конкретните количества и цената за продажба на дървесина, добита от горски територии - общинска собственост за 2021 година.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
12. Предложение № 60-00-44/09.02.2021 г. относно определяне мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване за 2021 г., приемане на годишен план за паша за 2021 г. и правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ на територията на Община Благоевград за 2021 г.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКБОЕТ
13. Предложение № 69-00-185/12.02.2021 г. относно приключване процедура по ликвидацията на „БЛАГОЕВГРАД ФЕСТ“ ЕООД.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
14. Предложение № 60-00-46/09.02.2021 г. относно взимане на решение от Общинския съвет за освобождаване от заплащане на наемни вноски наемателите на общински търговски обекти с предназначение за заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, както и собствениците и наемателите на заведенията за хранене и развлечения, ползващи открити площи за периода от 1.02.2021 г. до отмяна на противоепидемичните мерки на територията на Република България, свързани с разпространението на COVID – 19, въведени със Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
15. Предложение № 60-00-58/12.02.2021 г. относно заявление с наш вх. № 53-00-52/14.01.2021 г. от Величка Драганова – председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България за предоставяне за безвъзмездно управление общински нежилищен имот – част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.53.1.6 по КК на Благоевград, с адрес Благоевград, ул.„Христо Смирненски“ № 5.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
16. Предложение № 60-00-372-001/10.02.2021 г. относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с височина до 10 м в УПИ XXIX- 181, кв. 5 по плана на с.Церово, община Благоевград, КЗРП, одобрен със Заповед № 325/06.04.1982 г., ПУП-ИПРЗ, одобрен със Заповед № 526/15.05.2007 г., Допълване на КП, одобрен със Заповед № 968/08.08.2007 г., целият с площ 605 кв.м (шестстотин и пет).
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКБОЕТ
17. Предложение № 60-00-52/10.02.2021 г., относно провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой гараж в поземлен имот с идентификатор № 04279.626.40 по кадастралната карта на Благоевград, до съществуващ гараж с идентификатор №04279.626.40.61, представляващ УПИ I- 40, кв. 43 по плана на ж.к. “Еленово- 1”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 200, Протокол № 7 от 07.08.2009г. на Общински съвет Благоевград и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
18. Предложение № 60-00-65/17.02.2021 г. относно даване съгласие за откриване на процедура и провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
19. Предложение № 60-00-60/16.02.2021 г., относно даване на съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 04279.616.130 по КК на Благоевград срещу получаване на обезщетение за Община Благоевград с обекти в завършен вид в сградата.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
20. Предложение № 60-00-365-001/11.02.2021 г., относно даване съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на покривни конструкции на общински нежилищни имоти, публична общинска собственост за поставяне на фотоволтаични централи до 30kW за производство на електрическа енергия.
Докл. - Красимир Роячки – Председател на КИИНП
- Ивайло Златанов – председател на КОКВ
- Васил Миладинов – председател на КУТКБОЕТ
21. Предложение № 60-00-67/18.02.2020 г. относно даване на съгласие за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти-частна общинска собственост.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
22. Предложение № 60-00-381-001/10.02.2021 г. относно постъпили три броя заявления с вх. № 94-00-1633/29.09.2020г. от Кристина Василева Воденичарова, вх.№ 94-00-1996/02.11.2020 г. от Венелин Любенов Стефанов и вх. №3-00-330/09.12.2020г. от Владислав Сашков Ангелов за закупуване на УПИ V– общ. (пет-общ.), пл. №496 (четири девет шест) кв.27 (две седем) по плана на с. Изгрев, община Благоевград, КРП одобрен със Заповед №1395/27.03.2003 г., ПУП-ИПР одобрен със Заповед № 487/26.04.2017 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 802/05.06.2018 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 674/10.06.2011г. Допълване КП одобрен със Заповед № 965/04.08.2017 г- за пл.№494 и 496, допълване КП одобрен със Заповед № 1136/03.08.2018 г. – за пл.№497, целият с площ от 290 кв.м (двеста и деветдесет кв. м).
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
23. Предложение № 60-00-66/18.02.2021 г., относно постъпило искане с вх. № 94-00-35/11.01.2021 г. от Любка Евгениева Крънджилска - Атанасова за закупуване на поземлени имоти - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 04217.927.26 по КК на с. Бистрица, община Благоевград, представляващ УПИ VІ- 927.9, кв. 3 по плана на вилна зона „Бодрост“; 04217.927.27 по КК на с. Бистрица, община Благоевград, представляващ УПИ VІІ-927.9, кв. 3 по плана на вилна зона „Бодрост“; 04217.927.28 по КК на с. Бистрица, община Благоевград, представляващ УПИ VІІ- 927.9, кв. 3 по плана на вилна зона „Бодрост“ и 04217.927.29 по КК на с. Бистрица, община Благоевград.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
24. Предложение № 60-00-54/10.02.2021 г., относно постъпило заявление с вх. № 94-00-6/04.01.2021 г. от Антон Вихренов Димитров за закупуване на УПИ XXXVII–173 (тридесет и седем- сто седемдесет и три), кв.5 (пет) по плана на с.Церово, община Благоевград, КЗРП одобрен със Заповед № 325/06.04.1982 г., ПУП-ИПРЗ одобрен със Заповед № 526/15.05.2007 г., Допълване КП одобрен със Заповед № 968/08.08.2007 г., целият с площ от 520 кв.м (петстотин и двадесет кв.м).
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
25. Предложение № 60-00-57/12.02.2021 г. относно заявление с вх. № ОС-0207-14/15.12.2020 г. от Валентина Кирилова Багашка за закупуване на основание чл. 35, ал. 3, от Закона за общинската собственост на урегулиран поземлен имот ІІ – 152 (две – едно пет две), кв. 15 (едно пет) по плана на с.Логодаж, община Благоевград, ЗРП, одобрен със Заповед № 110/05.05.1987 г., КП, одобрен със Заповед № РД-02-14-1462/27.07.2000 г., целият с площ от 761 кв.м (седемстотин шестдесет и един), при съседи: имот с пл. № 151, улица о.т. 54 – о.т. 114, УПИ ІІІ - 153, УПИ І – 148.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
26. Предложение № 60-00-380-001/10.02.2021 г. относно заявление с вх. № 94-00-1642/30.09.2020 г. от Огнян Благоев Иванов за закупуване на урегулиран поземлен имот V-общ. (пет-общ.), пл. № 480 (четири осем нула), кв. 21 (две едно) по плана на с.Изгрев, община Благоевград, целият с площ от 434 кв.м (четиристотин тридесет и четири кв.м).
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
27. Предложение № 60-00-373-001/10.02.2021 г. относно заявление с вх. № ОС-0207-8/04.06.2020 г. от Юлия Борисова Говедарова за закупуване на основание чл. 35, ал. 3, от Закона за общинската собственост на ½ идеална част от урегулиран поземлен имот V – 109 (пет – едно нула девет), кв. 15 (едно пет) по плана на с.Церово, община Благоевград, КРЗП, одобрен със Заповед № 325/06.04.1982 г., ПУП-ИПРЗ, одобрен със Заповед № 2333/ 17.11.2009 г., Допълване на КП одобрен със Заповед № 955/10.07.2020 г., целият с площ от 866 кв.м (осемстотин шестдесет и шест), при съседи: улица о.т. 148 - о.т. 147 - о.т. 146, УПИ VІ – 107, УПИ VІІ – 108, УПИ XІІ – 110, улица о.т. 147 - о.т. 152.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
28. Предложение № 60-00-51/10.02.2021 г. относно искане с вх. № ОС-0207-11/19.10.2020 г. от Ефрем Даринов Муев, Роза Горанова Муева за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ III-37 /три-три, седем/, кв.3 /три/ по плана на с.Церово, общ. Благоевград, КЗРП одобрен със Заповед № 325/ 06.04.1982 г., ЧИРП одобрен със Заповед № 2369/31.07.1990 г. на кмета на Община Благоевград, целият с площ от 579 кв.м /петстотин седемдесет и девет кв.м/.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
29. Предложение № 60-00-53/10.02.2021 г., относно заявление с вх. № ОС-0215-19/ 01.12.2020г. от „Руани-2018” ООД за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор №04279.626.129 по кадастралната карта на гр. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г., представляващ УПИ VI-129 /шест – сто двадесет и девет/, кв.36 /тридесет и шест/ по плана на жк. „Еленово 1” - Благоевград, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен с решение № 200, протокол №7/07.08.2009 г. на Общински съвет Благоевград, целият с площ от 1048 кв.м /хиляда четиридесет и осем кв.м/.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КБФЕ
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
30. Предложение № 60-00-50/10.02.2021 г., относно заявление с вх. № 94-00-1045/ 11.06.2020г. от Елена Иванова Терзийска и Райка Любомирова Терзийска за прекратяване на съсобственост в УПИ IX-74 /девет-седем четири/, кв.12 /дванадесет/ по плана на с.Мощанец, общ. Благоевград, ЗРП одобрен със Заповед № 84/06.02.1990г. на кмета на Община Благоевград, целият с площ от 1131 кв.м.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – Председател на КУТКОБЕТ
31. Предложение № 60-00-42/08.02.2021 г. относно заявление с вх. № ОС-0215-18/30.11.2020 г. от Велик Атанасов Кротев и Живка Благоева Кротева за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 04279.626.128 (нула четири две седем девет точка шест две шест точка едно две осем), поземлен имот 128 (едно две осем), кадастрален район 626 (шест две шест) с ЕКАТТЕ 04279 (нула четири две седем девет) по кадастралната карта на Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение, засягащо поземления имот е от 26.11.2020 г., целият с площ 482 кв.м (четиристотин осемдесет и два), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), с адрес: Благоевград, кв.„Еленово”, при съседи: 04279.626.136, 04279.626.134, 04279.626.129, 04279.626.37, 04279.626.126, 04279.626.125, представляващ УПИ V-128 (пет-едно две осем), кв. 36 по плана на жк.„Еленово“, Благоевград, ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 200 по Протокол № 7/07.08.2009 г. на Общински съвет Благоевград.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
32. Предложение № 60-00-397-001/10.02.2021 г. относно заявление с вх. № ОС-0215-10/14.08.2020 г. от Борис Димитров Стоянов за прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ-3. (две-три), кв. 15 (едно пет) по плана на с.Мощанец, община Благоевград, КЗРП, одобрен със Заповед № 84/06.02.1990 г., целият с площ от 962 кв.м (деветстотин шестдесет и два), при съседи: улица о.т. 63 - о.т. 52 - о.т. 53 – о.т. 54, улица тупик, УПИ ІV – 3, УПИ І – 2.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
33. Предложение № 60-00-43/08.02.2021 г. относно заявление с вх. № ОС-0215-20/07.12.2020 г. от Георги Стойнев Костадинов за прекратяване на съсобственост в УПИ І- 18. (едно-едно осем), кв. 8 (осем) по плана на с.Логодаж, община Благоевград, ЗРП, одобрен със Заповед № 110/05.05.1987 г., КП, одобрен със Заповед № РД-02-14-1462/27.07.2000 г., Допълване на КП, одобрен със Заповед № 472/07.04.2010 г. – за пл. № 19, целият с площ от 898 кв.м (осемстотин деветдесет и осем), при съседи: УПИ ІІ-19, УПИ ХІ-30, улица о.т. 39 - о.т. 30 - о.т. 29.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
34. Предложение № 60-00-383-001/10.02.2021 г. относно заявление с вх. № ОС-0215-12/24.09.2020 г. от Георги Петров Андонов, Станислава Георгиева Андонова и Петър Георгиев Андонов за прекратяване на съсобственост в УПИ XV - 614.358, 614.390, кв. 86 по плана на ЦГЧ - Благоевград, ЗРП, одобрен със Заповед № 323/05.09.1994 г., ЧИПР и ПУР, одобрен със Заповед № 451/23.04.2007 г., ЧИПР, одобрен със Заповед № 883/18.08.2003 г., ПУП-ИПР и ПУР, одобрен със Заповед № 844/07.07.2014 г., ПУП-ИПР, одобрен със Заповед № 25/10.01.2018 г., ЧИПРЗ и РУП, одобрен със Заповед № 378/28.03.2002 г., ПУП-ИПР, одобрен със Заповед № 1282/18.09.2020 г., целият с площ от 805 кв.м (осемстотин и пет).
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
35. Предложение № 60-00-375-001/10.02.2021 г., относно одобряване на пазарна цена на жилище с административен адрес: Благоевград, ул.„Генерал Тодоров“ № 3, ет. 1, ап. 3, с идентификатор 04279.615.30.4.3 по кадастралната карта на Благоевград, целият с площ – 51,14 кв.м, ведно с мазе с площ – 10,7 кв.м и 7,2563 % идеални части от общите части на сградата.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
- Васил Миладинов – председател на КУТКОБЕТ
36. Предложение № 60-00-31/20.01.2021 г., относно продажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища.
Докл. – Любомира Хамбарджийска – председател на КСЖП
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
37. Предложение № 60-00-41/04.02.2021 г. относно относно продажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища.
Докл. – Любомира Хамбарджийска – председател на КСЖП
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
38. Предложение № 60-00-29/20.01.2021 г. относно продажба на общински жилища на настанени в тях по административен ред наематели на основание чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 34, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища.
Докл. – Любомира Хамбарджийска – председател на КСЖП
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
39. Предложение № 60-00-27/20.01.2021 г. относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
40. Предложение № 60-00-28/20.01.2021 г. относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
41. Предложение № 60-00-30/20.01.2021 г. относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
42. Предложение № 60-00-48/10.02.2021 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
43. Предложение № 60-00-49/10.02.2021 г. относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
44. Писмо с изх. № 61-00-73/09.02.2021 г. от зам.кмета на Община Благоевград относно Решение №36 по Протокол №1 от 29.01.2021 г. на Общински съвет Благоевград за доокомплектоване на предложение с вх. 60-00-20/20.01.2021 г. на кмета на Община Благоевград за даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на кв. 1 по плана на с.Изгрев, общ. Благоевград за образуване на нов УПИ XLIV по имотните граници на имот с пл. № 404, с предназначение „за жилищно строителство“, отреждане за имот с пл. № 404 по кадастралния план на с.Изгрев и образуване на нова задънена улица от о.т. 33а до о.т. 33б за осигуряване на достъп до нов УПИ XLIV- 404.
Докл.- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
45. Предложение № 60-00-61/16.02.2021 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XI-3807 и УПИ XIII-621.145 в кв. 12 по плана на Промишлена зона, Благоевград.
Докл.- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
46. Предложение № 60-00-47/10.02.2021 г. относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод до поземлен имот № 24367.83.453 в местността „Зимниците“ по плана на новообразуваните имоти на землище с.Дъбрава, общ. Благоевград, засягащ и ограничаващ ползването на имот с идентификатор 24367.30.388 (местен път – общинска собственост) по КК на землище с.Дъбрава, общ. Благоевград; имот № 24367.83.1684 (полски път – общинска собственост), имот № 24367.83.439 (овощни насаждения – частна собственост) и имот № 24367.83.453 (нива – частна собственост) по плана на новообразуваните имоти на землище с.Дъбрава, общ. Благоевград.
Докл.- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
47. Предложение № 60-00-37/02.02.2021 г. относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА-за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 04279.67.12 в местността „Баларбаши – Бл.7“ по кадастралната карта на Благоевград, община Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“.
Устройствена зона Жм1,
Височина на застрояване - до 8.00 м;
Кинт. – 0,9;
Плътност на застрояване - максимум 40 %;
Плътност на озеленяване – максимум 40 %.
Докл.- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
48. Предложение № 60-00-36/28.01.2021 г. относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 27231.59.4, местност „Смриковица” по кадастралната карта на с.Еленово, общ. Благоевград за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона - „Жм1”
Височина на застрояване - до 8.00 м
Максимална стойност на Кинт. - 0.9
Плътност на застрояване - максимум 40 %
Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
Докл.- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
49. Предложение № 60-00-35/28.01.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград, за имот с идентификатор 57159.58.12, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с.Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“ със следните устройствени показатели:
Височина на застрояване - до 10.00 м.
Максимална стойност на Кинт - 2.5
Плътност на застрояване - максимум 60 %
Минимална озеленена площ - 20 %.
Докл. - Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)