Избрани Новини

Успешно приключи проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Разлог“

Бяха обслужени 184 лица от юни 2020 до февруари 2021

Успешно приключи предоставянето на услуги по закупуване на хранителни продукти, лекарства и други на територията на Община Разлог. Социалната услуга се предоставяше по Договор № BG05M9OP001-2.101-0123 за реализиране на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Разлог“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Дейностите по проекта бяха насочени към възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора с увреждания; възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот); в случай, че лицето или член на семейството му е поставен под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/ли с дете/деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.
При планувани 77 потребителя, в периода на изпълнение на проекта юни 2020г. - февруари 2021г. бяха обслужени 184 лица от целевата група.
Проектът със срок на изпълнение 01.06.2020 г. – 15.02.2021 г. е финансиран от ОП РЧР и от ЕС, чрез ЕСФ на обща стойност 125 895,00 лв., разпределени както следва:
Средства от ЕСФ – 85% - 107 010,75 лева
Национално съфинансиране – 15% - 18 884,25 лева
Ръководството на община Разлог изказва своята удовлетвореност от навременната подкрепа от страна на МТСП чрез ОП РЧР за подпомагане преодоляването на стреса, изолацията и ограниченията наложени на възрастните и самотни жители на общината от влошената епидемиологична обстановка поради COVID-19.
Вече стартира и процесът по подготовка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от COVID-19.


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)