Общинският съвет в Благоевград заседава днес

Това е първото заседание за 2021-ва година

Председателят на Общински съвет Благоевград - Андон Тодоров свиква редовно заседание от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември”.
Дневният ред е от 56 точки. Те ще бъдат разглеждани на предстоящата сесия.
Във връзка с предписанието за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични общинските съветници ще заседават при закрити врати за граждани поради епидемиологичната  обстановка.
Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.
Д Н Е В Е Н Р Е Д :
1. Отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 1.01.2020 година до 31.12.2020 година.
2. Питане от общински съветници към Общински съвет Благоевград, относно наредба за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища.
3. Определяне състава на комисиите със Заповед на кмета и включване на общински съветници в тях.
Докл. – Андон Тодоров – председател на ОбС
4. Предложение № 60-00-5/12.01.2021 г. относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година.
Докл. – Красимир Роячки – председател на КИИНП
5. Предложение № 60-00-1/07.01.2021 г., относно определяне размера на годишната наемна цена за 2021 година на декар за отдаване под наем на земеделските земи от общинския поземлен фонд за всички 26 броя землища на територията на Община Благоевград.
Докл. – Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
6. Предложение № 60-00-401/18.12.2020 г., относно изменение и допълнение на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Благоевград.
Докл. – Любомира Хамбарджийска – председател на КСЖП
7. Предложение № 60-00-396/14.12.2020 г., относно проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
Докл. – Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
8. Предложение № 60-00-400/18.12.2020 г., относно проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
Докл. – Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
9. Предложение № 60-00-14/15.01.2021 г., относно проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.
Докл. – Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
10. Предложение № 60-00-335/22.12.2020 г., относно проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Благоевград.
Докл. – Красимир Роячки – председател на КИИНП
11. Предложение № 60-00-333/22.10.2020 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на общинската собственост и охраната на обществения ред на територията на Община Благоевград.
Докл. – Албина Анева – председател на КООРСКП
12. Предложение № И-00-393/07.12.2020 г., относно изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докл. – Красимир Роячки – председател на КИИНП
13. Предложение № 60-00-405/21.12.2020 г., относно одобряване на доклад по наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 година на Община Благоевград да 2019 година.
Докл. - Красимир Роячки – председател на КИИНП
14. Предложение № 94-00-28/08.01.2021 г., относно освобождаване от частично заплащане на такса за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. за задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на община Благоевград.
Докл. – Мехмед Вакльов – общ.съветник
15. Предложение № 60-00-321/19.10.2020 г., относно одобряване на Петиция за реална финансова децентрализация и споделяне на част от приходите от подоходното облагане с общините в България.
Докл. – Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
16. Предложение № 60-00-285/31.08.2020 г., относно прекратяване на Договора за концесия от 05.05.2005 г., сключен между Община Благоевград и концесионера „Аква парк“ ЕАД.
Докл. – Мария Гошева – председател на КССК
17. Докладна записка с вх. № 69-00-50/14.01.2021 г., от д-р Георги Георгиев, Управител на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, относно предложение от Фонд „ФЛАГ“ ЕООД за финансиране на проект „Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД – Благоевград“.
Докл. – Красимир Роячки – председател на КИИНП
18. Предложение № 60-00-16/18.01.2021 г., относно поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.
Докл. – Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
19. Предложение № 60-00-25/20.01.2021 г., относно подготовка на проектно предложение с наименование „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров - 1866“ - Благоевград“по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
Докл. – Йосиф Кочев – председател на КБФЕ
20. Предложение № 60-00-403/18.12.2020 г., относно приемане на годишните план-програми за развитие на читалищната дейност в Община Благоевград за 2021 година.
Докл. – Ивайло Златанов – председател на КОКВ
21. Предложение № 60-00-13/15.01.2021 г. относно наименуване на улица на името на проф.Кирил Стефанов.
Докл. – Ивайло Златанов – председател на КОКВ
22. Предложение № 60-00-9/15.01.2021 г., относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 448 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 22.12.2020 година.
Докл. – Любомира Хамбарджийска – председател на КСЖП
23. Предложение № 60-00-7/12.01.2021 г., относно актуализиране на Състава по въпросите на социалните услуги в Община Благоевград.
Докл. – Любомира Хамбарджийска – председател на КСЖП
24. Предложение № 60-00-386/10.12.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
25. Предложение № 60-00-363/27.11.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
26. Предложение № 60-00-391/11.12.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
27. Предложение № 60-00-364/27.11.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
28. Предложение № 60-00-362/27.11.2020 г., относно предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за възстановяване на собственост по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докл. - Исмет Узунов – председател на КРСРЗГС
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
29. Предложение № 60-00-366/01.12.2020 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ПР) на УПИ VIII-192 кв. 14 по плана на с.Логодаж, общ. Благоевград и изменение на плана за улична регулация (ПУР) от о.т.22 до о.т.23.
30. Предложение № 60-00-376/04.12.2020 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):
1. Изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ II, с предназначение „за жп. гара“, кв.1 по плана на „Промишлена зона“ – Благоевград за изменение на уличната регулация между О.Т. 107 и О.Т. 59 и образуване на нов УПИ XI-618.83 по имотни граници на ПИ с идентификатор 04279.618.83, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“ –Благоевград, отреден за поземлени имоти с идентификатори 04279.618.83 и 04279.608.443 (общински), с предназначение „за офиси, магазини на транспортната инфраструктура“, на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
2. План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XI-618.83, кв. 1 по плана на „Промишлена зона“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.618.83, по КК на Благоевград с предназначение за „офиси, магазини на транспортната инфраструктура“ – ново ниско свободно застрояване, на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
31. Предложение № 60-00-367/01.12.2020 г., относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ IX-за читалище в кв. 8А по плана на с.Бело поле, община Благоевград и изменение плана за улична регулация (ПУР) на улица с о.т.89, о.т.90, о.т.91, о.т.92, о.т.61.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
32. Предложение № 60-00-355/20.11.2020 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на уличната регулационна линия на улица от о. т. 81 до о. т. 180 към УПИ I-504, с предназначение „за спорт и атракции“ в кв. 12А по плана на с.Изгрев, общ. Благоевград.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
33. Предложение № 60-00-8/12.01.2021 г., относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура - уличен водопровод за захранване на обект „Обществено обслужване – търговско складова база“, от съществуващ водопровод PE DN90 до имот с идентификатор 04279.70.40 в местността „Шейтаница“ по кадастралната карта на Благоевград, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатева (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
34. Предложение № 60-00-11/15.01.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура – кабел 20 кV за външно ел. захранване на нов ТП в имот с идентификатор 04279.31.46 в местността “Сухия бунар-Ш.54” по кадастрална карта на Благоевград.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
35. Предложение № 60-00-15/18.01.2021 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод ф90 до имот с идентификатор 20540.25.30, местност “Дома” по кадастрална карта на землище с.Делвино, общ. Благоевград.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
36. Предложение № 60-00-374/04.12.2020 г., относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот с идентификатор 57159.70.34, местност “Под междата” по кадастрална карта на землище с.Покровник, община Благоевград.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
37. Предложение № 60-00-370/01.12.2020 г., относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на външно ел. захранване на имот с идентификатор 04279.70.40, местност „Шейтаница“ по кадастралната карта на Благоевград, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
38. Предложение № 60-00-22/20.01.2021 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-60, УПИ IV-60 и УПИ V–58 в кв. 8 по плана на с.Мощанец, общ. Благоевград, както следва:
1. Образуване на нов УПИ XVII по имотните граници на имот с пл. № 60, с предназначение „за жилищно строителство“ и отреждане за имот с пл. № 60 по кадастралния план на с.Мощанец.
2. УПИ III и УПИ IV да се отредят за имот с пл. № 58 по кадастралния план на с.Мощанец.
3. Образуване на нова улица с о.т. 36а, о.т. 36б и о.т. 36в за осигуряване на достъп до нов УПИ XVII-60.
4. План за застрояване (ПЗ) за нов УПИ XVII-60 в кв. 8 по плана на с.Мощанец, общ. Благоевград – ново ниско свободно застрояване, устройствена зона „Жм“; Н ≤ 10.00 м; Кинт - 1.2; П застр. - максимум 60 %; П озел. - минимум 40 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
39. Предложение № 60-00-20/20.01.2021 г., относно даване на съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на кв. 1 по плана на с.Изгрев, общ. Благоевград за образуване на нов УПИ XLIV по имотните граници на имот с пл. № 404, с предназначение „за жилищно строителство“, отреждане за имот с пл. № 404 по кадастралния план на с.Изгрев и образуване на нова задънена улица от о.т. 33а до о.т. 33б за осигуряване на достъп до нов УПИ XLIV- 404.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
40. Предложение № 60-00-4/12.01.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 24367.1.45, местност „Бачиново“ по кадастрална карта на с.Дъбрава, общ. Благоевград за промяна предназначението от „ливада” в „жилищно строителство, заведение за обществено хранене и паркинг”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона - „Ок”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт - 1.5; Плътност на застрояване - максимум 30 %; Плътност на озеленяване - минимум 50 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
41. Предложение № 60-00-21/20.01.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.2.31, местност „Баларбаши-15-1“ по кадастрална карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Жм1”; Височина на застрояване - до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
42. Предложение № 60-00-23/20.01.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП) за трасе на външен водопровод от съществуващ водопровод – Ет. ф80 до имот с идентификатор 68792.182.1, местност „Бановица“ по кадастралната карта на землище с. Логодаж, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 68792.253.756(местен път – общинска собственост), 68792.183.737 (местен път – общинска собственост), 68792.56.1(нива – частна собственост), 68792.183.19(пасище, мера – общинска собственост), 68792.54.705(полски път – общинска собственост) и 68792.182.321(дере – общинска собственост) по кадастралната карта на землище с. Логодаж, община Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
43. Предложение № 60-00-2/08.01.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура, трасе на тръбна разводка до съоръжения за изкуствен сняг в местността „Картала“, землище с.Бистрица, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
44. Предложение № 60-00-19/20.01.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.21.2, местност „Под Грамада-Ш.13“ по кадастрална карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „склад за промишлени стоки, магазини и офис”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона - „Смф1”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване - минимум 30 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
45. Предложение № 60-00-6/12.01.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград за имот с идентификатор 04279.145.9 местност „Таушанка“ по КК на Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп” със следните устройствени показатели: Височина на застрояване - до 10.00м.; Максимална стойност на Кинт - 2.5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 20 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
46. Предложение № 60-00-3/12.01.2021 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград за имот с идентификатор 68792.182.1 (съсобственост: 1585м2-частна и 517м2-общинска) местност „Бановица“, по кадастрална карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп” със следните устройствени показатели: Височина на застрояване - до 10.00м.; Максимална стойност на Кинт - 2.5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 20 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
47. Предложение № 60-00-12/15.01.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 07377.95.54, местност „Полето“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, Община Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „търговски и обслужващ обект”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Пп”; Височина на застрояване - до 10.00м; Кинт. - 2.5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 20 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
48. Предложение № 60-00-18/19.01.2021 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот № 83.499 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калеовци“, в землището на с.Дъбрава, община Благоевград от „нива“ в „за вилно строителство“. Устройствена зона Ов; Височина на застрояване - до 7.00м; Кинт. – 0,8; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 50 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
49. Предложение № 60-00-368/01.12.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабел 20кV за външно ел. захранване на нов ТП в имот с идентификатор 30702.29.595 по КК на с. Зелен дол, общ. Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 30702.23.801 (автомагистрали - държавна публична собственост), 30702.23.190 (полски път - общинска публична собственост), 30702.29.592 (нива – държавна частна собственост), 30702.29.598 (други промишлени територии – частна собственост), 30702.29.605 (водно течение, река - държавна публична собственост). 30702.61.21 (нива - общинска частна собственост), 30702.61.23 (нива - общинска частна собственост), 30702.61.25 (нива - общинска частна собственост), 30702.61.34 (нива – частна собственост), 30702.61.36 (електропроводи и съоръжения към тях – държавна частна собственост), 30702.61.467 (пасища, мери – общинска публична собственост), 30702.61.469 (пасища, мери – общинска публична собственост) и 30702.63.603 (водни течения – държавна публична собственост) по КК на с. Зелен дол, общ. Благоевград и даване на съгласие за преминаване през общински имоти на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
50. Предложение № 60-00-384/07.12.2020 г., относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имоти с идентификатори 68792.39.44, 68792.39.32, 68792.39.33, 68792.39.34, 68792.39.35, 68792.39.36, 68792.39.37, 68792.39.38, 68792.39.39, 68792.39.40, 68792.39.41, 68792.39.42, 68792.39.43, местност „Беров валог“ по кадастрална карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, образувани от имот с № 039005, местност „Беров валог“, землище на с. Логодаж, общ. Благоевград, за коригиране на явна фактическа грешка с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за вилни селища „Ов“ при спазване на следните устройствени показатели: Височина на застрояване - до 7 м.; Максимална стойност на Кинт - 0.8; Плътност на застрояване - максимум 40 %; Плътност на озеленяване - минимум 50 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
51. Предложение № 60-00-382/07.12.2020 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет Благоевград за имот с идентификакатор 68792.234.24, местност „Юрто“, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, Община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване - до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт - 2.5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 20 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
52. Предложение № 60-00-361/25.11.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 68792.253.5, местност „Голяма нива“ по кадастралната карта на с.Логодаж, община Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“ , при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Жилищна устройствена зона с малка височина (Жм); Височина на застрояване - до 10.00м; Кинт. – 1,20; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Плътност на озеленяване - минимум 40 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
53. Предложение № 60-00-354/20.11.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.155.1, местност „Герено“ по кадастрална карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона - „Смф1”; Височина на застрояване - до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт. - 1.5; Плътност на застрояване - максимум 50 %; Плътност на озеленяване - минимум 30 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
54. Предложение № 60-00-359/20.11.2020 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 04279.25.43, местност „Стара гара – Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване - до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт - 2.5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Минимална озеленена площ - 20 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
55. Предложение № 60-00-385/07.12.2020 г., относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.20.27, местност „Под Грамада – Ш.13” по кадастралната карта на Благоевград за промяна предназначението от „нива” в „за търговска дейност, складове за промишлени стоки, паркинг и кафе”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:
Устройствена зона - „Смф1”; Височина на застрояване - до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. - 1.5; Плътност на застрояване - максимум 50 %; Плътност на озеленяване - минимум 30 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП
56. Предложение № 60-00-357/20.11.2020 г., относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград за имот с идентификатор 57159.59.11, местност „Под междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона - „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване - до 10.00 м.; Максимална стойност на Кинт - 2.5; Плътност на застрояване - максимум 60 %; Минимална озеленена площ - 20 %.
- Васил Миладинов – председател КУТКБОЕТ
- Красимир Роячки – председател на КИИНП


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"