Избрани Новини

Кметовете на общини с нови правомощия по отношение на таксиметровия превоз

Промените влязоха в сила от 1.01.2021 г.

Факт са промените в Закона за автомобилните превози, касаещи правомощията на кметовете на общини, по отношение извършването на таксиметров превоз на пътници. Промените влязоха в сила от 1.01.2021 г. Съгласно тях кметовете на общини ще издават удостоверения за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници, по адреса на управление на търговеца, ще вписват, отписват и нанасят промени в данните на издадените удостоверения в публичния единен таксиметров регистър, воден от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра търговецът, извършващ таксиметров превоз на пътници, подава заявление до кмета на общината, към което добавя документите, регламентирани в наредба на Министерство на транспорта, списък на водачите и превозните средства за дейността. При непълноти на представените документи отговор ще се получава в 10-дневен срок писмено, а търговеца ще има 14 дни за отстраняването им. В срок до 14 дни от подаване на заявлението или отстраняването на непълнотите се извършва регистрацията и се издава удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията е безсрочна. Ако бъде издаден отказ за регистрация, същият може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява по решение на кмета на общината при настъпване на предвидени в ЗАП основания или по заявление на притежателя на удостоверението. Общинският съвет следва да определи такса за издаване на удостоверение за регистрация на търговец, извършващ таксиметров превоз на пътници и такса за вписване на промени в издадено удостоверение в публичния единен таксиметров регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна регистрация“.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден