Избрани Новини

Възстановяват горите в Югозапада

През 2020 г. са планирани за залесяване над 4000 дка. Към момента са залесени 3700

Югозападното държавно предприятие с приоритет възобновява освободените след пожари, ветроломи, ветровали, каламитети (масова поява на насекоми, които причиняват огромни опустошения) и други абиотични и биотични фактори държавни горски територии. Освободените площи след изведени принудителни сечи при пожари, ветроломи и ветровали се планират за изкуствено залесяване непосредствено след извеждане на сечта, поради опасността от зачимяване на териториите, както и обрастването им с нежелана храстова растителност, затрудняващи естественото възобновяване.

Предвид спецификата на съхнене на иглолистните насаждения, пострадали от нападение от корояди – поединично съхнене или на групи, като впоследствие короядните петна се разширяват, освободените площи се оставят основно за естествено семенно възобновяване от иглолистни и местни широколистни дървесни видове, в сроковете определени в нормативната уредба. При липса на възобновяване се планира изкуствено залесяване с дървесни видове, съобразени с типа месторастене и екологичната мрежа Натура 2000.         

През 2020 г. са планирани за залесяване над 4000 дка. Към момента са залесени 3700 дка, като кампанията продължава. От общото планирано залесяване 2 970 дка са върху площи, освободени след санитарни и принудителни сечи в гори, пострадали от пожари, корояди, ветроломи и снеговали.

Стартира планираното за периода 2020–2022 г. залесяване на 3552 дка опожарени площи в Кресна и Симитли, финансирано от ДФ "Земеделие" по подмярка 8.4. "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от Програмата за развитие на селските райони. По области:

•    Област Благоевград – към момента са залесени над 1600 дка от предвидените за залесяване близо 2000 дка тази година /над 1000 дка са опожарени терени в Кресна и Симитли/, при 1527 дка залесени 2019 г.

•    Област София – залесени 671 дка, при 563 дка 2019 г.

•    Област Перник – залесени 353 дка, при 266 дка 2019 г.

•    Област Кюстендил – залесени 1055 дка, при 587 дка 2019 г.

Залесява се основно с различни видове дъб – зимен дъб, цер, благун, космат дъб – общо над 600 000 фиданки и над 7 тона жълъди, следва черният бор - 450 000 фиданки, бял бор – 180 000, бук - 30 000, топола - 25 000, акация, явор и др.

В последните няколко години ръководството на ЮЗДП е насочило усилия в производството и залесяването на местни, медоносни, горскодървесни видове. Над 16 000 фиданки от сребролистна липа, обикновен кестен, шестил, дива круша, киселица и бреза са използвани в тазгодишната залесителна кампания.

Общият брой на използваните фиданки е над 1 милион и 300 хиляди.

През есента на 2020 г. са събрани над 10 тона семена от различни видове дъб, бук, явор, планински ясен и горскоплодни дървета, от които ще бъдат произведени необходимите фиданки за залесяване през следващите години.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов