Общинският съвет гласува създаването на социална услуга – асистентска подкрепа

Новият общински съветник от Земеделски съюз "Ал.Стамболийски“ Съби Дашев се закле

Общинският съвет - Благоевград проведе днес редовно заседание. Заседанието бе проведено при следния дневен ред от 30 точки.
Председателят на Общинската избирателна комисия адвокат Мартин Бусаров обяви решение относно прекратяване пълномощията на Рашко Динков, общински съветник от листата на Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ поради подадена оставка и обяви нов общински съветник, който е следващият в листата. Клетва положи новият общински съветник от Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ Съби Дашев.
Обсъдено и прието бе предложение относно изграждане на нов православен храм „Свети Мина“ в района на открития пазар.
От дневния ред отпадна предложението за организиране на публично обсъждане на темата за изграждане на нов храм. Кметът инж.Томов обяви, че предстои представяне на нови проекти за открития кооперативен и закрит пазар, в чийто район ще се построи храмът.
Съветниците разгледаха предложения относно:
• проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Благоевград.
• проект на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Благоевград.
• приемане на проект на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти общинска собственост.
Съветниците решиха община Благоевград да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Общинският съвет гласува отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община Благоевград съгласно приетите критерии, целеви групи и протокол от заседание на Комисията за разглеждане на заявления от жители на Община Благоевград за отпускане на еднократна финансова помощ от общинския бюджет.
Съветниците взеха решение по предложение на община Благоевград за освобождаване от заплащане на наемни вноски наемателите на общински търговски обекти с предназначение за заведения за хранене и развлечение, фитнес и спортни зали, както и собствениците и наемателите на заведенията за хранене и развлечения, ползващи открити площи за периода от 1.12.2020 – 31.12.2020 и намаляване на наемната цена за ползване на открита площ за периода 1.01.2021 – 31.03.2021 с 30% във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и въведените нови противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Съветниците гласуваха за създаване на социална услуга – асистентска подкрепа.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"