72 системни администратора търсят в съдилищата

Окръжен съд - Кюстендил ще назначи само един

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 разкри 72 щатни бройки за длъжност „системен администратор“ в съдилищата. Най-много от тях – 49, се предоставят на окръжни съдилища, 8 щ.бр. са предназначени за районни съдилища в областни градове, 7 щ.бр. се разкриват в районни съдилища, 6 щ.бр. на върховните съдилища и 2 щ.бр. на апелативни съдилища.

Най-много щатни бройки се разкриват в Софийски градски съд – 14, и в Софийския районен съд – 15 щ. бр. Върховният административен съд получава 4 щатни бройки, а Върховният касационен съд – 2 броя. Разкриват се 3 щатни бройки в Районен съд – Варна, и по 2 щ. бр. в Апелативен съд – София, Окръжен съд – Бургас, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Пловдив и Районен съд - Пловдив.

С по една бройка за „системен администратор“ се увеличава щата на Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Кюстендил, Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Плевен, Окръжен съд – Русе, Окръжен съд – Сливен, Окръжен съд – София, Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Бургас, Районен съд – Враца, Районен съд – Пазарджик, Районен съд – Перник, Районен съд – Плевен, Районен съд – Русе, Районен съд – Стара Загора и Районен съд – Шумен.

Административен съд – София-град получава 4 нови щатни бройки за длъжността, а по една Административен съд – Бургас, Административен съд – Варна и Административен съд – Търговище.

Решението се изпраща на дирекция „Бюджет и финанси“ за сведение.

Необходимостта от разкриването на тези щатни бройки е свързана с повишената им натовареност в резултат на работата с внедряваната в съдилищата Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС) в изпълнение на решение по протокол № 14/18.06.2020 г., т. 1 на Пленума на ВСС. Системните администратори отговарят за правилната експлоатация и работа на ЕИСС, както и за старата информационна система, която се използва в момента и в следващите 36 месеца; за компютърната техника; архивирането на базите данни на информационните системи; администрирането на правата на информационните системи; достъпа до данни и други. Те осъществяват също регистрацията на профили на всеки един от потребителите – страни по делата, пълномощници и други, който се осъществява чрез Единния портал за електронно правосъдие.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"